Cái cười của thánh nhân

Phần Năm Mươi Ba: Nhân Trung DàiMột hôm, Vũ Đế nhà Hán nói với các quan:

– Ta xem trong sách tướng có câu: “Người ta nhân trung dài một tấc thì sống lâu một trăm tuổi”.

Đông Phương Sóc đứng bên phì cười.

Các quan bắt tội vô phép.

Đông Phương Sóc cất mũ, tạ tội:

– Muôn tâu Bệ hạ, kẻ hạ thần đâu dám cười Bệ hạ, mà cười cái ông Bành Tổ mặt dài mà thôi!

Vua hỏi:

– Sao lại cười ông Bành Tổ.

Đông Phương Sóc thưa:

– Tục truyền ông Bành Tổ sống tám trăm năm. Nếu quả thật câu trong sách tướng mà Bệ hạ vừa nói là đúng, thì nhân trung ông ấy phải dài đến tám tấc, mà nhân trung dài tám tấc, thì mặt ông dễ thường phải cao đến một trượng.

Vũ Đế nghe nói, bậc cười, tha tội cho ông.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.