Thông tin truyện

Hồng Lâu Mộng

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1450

Hồng Lâu Mộng

Hồng lâu mộng là cuốn tiểu thuyết duy nhất xác lập một ngành nghiên cứu riêng lấy tên là Hồng học. Tác giả Hồng lâu mộng là Tào Tuyết Cần – vốn sinh ra trong một gia đình đại quý tộc nhưng dần suy vong, tan vỡ khi ông lớn lên. Hồng lâu mộng, do đó có thể xem là làn phản quang những hồi ức của Tào Tuyết Cần về cuộc sống quý tộc đã tan vỡ đó.

Một mặt, đó là sự nhớ tiếc khôn nguôi vẻ huy hoàng của thời vàng son lộng lẫy, cảm thấy hiện tại tất cả nhuốm màu thê lương, hư vô, tất cả đều xê dịch về phía bế tắc, hủy diệt, tất cả đều đáng ân hận, và chỉ có thể cứu chuộc bằng hư vô, bằng siêu hình, bằng tôn giáo.

Nhưng mặt khác, từ trong cuộc sống nghèo khổ hôm nay, quay đầu nhìn lại thì cái khoảng cách lớn lao đó làm cho ông thấy được rõ hơn, khách quan hơn, bình tĩnh hơn những gì ông đã nếm trải về cuộc sống thối nát của giai cấp quý tộc.
Tác phẩm xoay quanh câu chuyện tình duyên trắc trở giữa hai anh em con cô con cậu: Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, từ đó mô tả cuộc sống nhiều mặt của một đại gia đình quý tộc đời Minh từ lúc cực thịnh cho đến lúc suy vi trong vòng tám năm.

Tiểu thuyết mở đầu bằng một huyền thoại: Nữ Oa luyện đá ngũ sắc vá trời, luyện được năm vạn lẻ một viên. Viên linh thạch còn thừa được đưa về trời chăm sóc cây tiên Giáng Châu. Thần Anh và Giáng Châu duyên nợ, chịu ơn nhau nên phải đầu thai xuống hạ giới để “lấy hết nước mắt của đời ta để trả lại cho chàng”. Từ đó dẫn ra bao nhiêu oan gia phong lưu đều phải xuống trần để trả duyên nợ, sinh ra bao nhiêu chuyện sau này.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Hồng Lâu Mộng – Lời giới thiệu 20/10/2017
2 Hồng Lâu Mộng – BI KỊCH TÌNH YÊU VÀ Ý NGHĨA TÌNH YÊU TRONG HỒNG LÂU MỘNG 20/10/2017
3 Hồng Lâu Mộng – THI PHÁP NHÂN VẬT HỒNG LÂU MỘNG 20/10/2017
4 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ nhất 20/10/2017
5 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ hai 20/10/2017
6 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ ba 20/10/2017
7 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ tư 20/10/2017
8 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ năm(1) 20/10/2017
9 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ sáu 20/10/2017
10 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ bảy 20/10/2017
11 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ tám 20/10/2017
12 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ chín 20/10/2017
13 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ mười 20/10/2017
14 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ mười một 20/10/2017
15 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ mười hai 20/10/2017
16 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ mười ba 20/10/2017
17 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ mười bốn 20/10/2017
18 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ mười lăm 20/10/2017
19 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ mười sáu 20/10/2017
20 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ mười bảy và mười tám 20/10/2017
21 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ mười chín 20/10/2017
22 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ hai mươi 20/10/2017
23 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ hai mươi mốt 20/10/2017
24 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ hai mươi hai 20/10/2017
25 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ hai mươi ba 20/10/2017
26 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ hai mươi bốn 20/10/2017
27 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ hai mươi lăm 20/10/2017
28 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ hai mươi sáu 20/10/2017
29 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ hai mươi bảy 20/10/2017
30 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ hai mươi tám 20/10/2017
31 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ hai mươi chín 20/10/2017
32 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ ba mươi 20/10/2017
33 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ ba mươi mốt 20/10/2017
34 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ ba mươi hai 20/10/2017
35 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ ba mươi ba 20/10/2017
36 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ ba mươi bốn 20/10/2017
37 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ ba mươi lăm 20/10/2017
38 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ ba mươi sáu 20/10/2017
39 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ ba mươi bảy 20/10/2017
40 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ ba mươi tám 20/10/2017
41 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ ba mươi chín 20/10/2017
42 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ bốn mươi 20/10/2017
43 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ bốn mươi mốt 20/10/2017
44 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ bốn mươi hai 20/10/2017
45 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ bốn mươi ba 20/10/2017
46 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ bốn mươi bốn 20/10/2017
47 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ bốn mươi lăm 20/10/2017
48 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ bốn mươi sáu 20/10/2017
49 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ bốn mươi bảy 20/10/2017
50 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ bốn mươi tám 20/10/2017
51 Hồng Lâu Mộng – Hồi bốn mươi chín 20/10/2017
52 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ năm mươi 20/10/2017
53 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ năm mươi mốt 20/10/2017
54 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ năm mươi hai 20/10/2017
55 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ năm mươi ba 20/10/2017
56 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ năm mươi bốn 20/10/2017
57 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ năm mươi lăm 20/10/2017
58 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ năm mươi sáu 20/10/2017
59 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ năm mươi bảy 20/10/2017
60 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ năm mươi tám 20/10/2017
61 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ năm mươi chín 20/10/2017
62 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ sáu mươi 20/10/2017
63 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ sáu mươi mốt 20/10/2017
64 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ sáu mươi hai 20/10/2017
65 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ sáu mươi ba 20/10/2017
66 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ sáu mươi tư 20/10/2017
67 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ sáu mươi lăm 20/10/2017
68 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ sáu mươi sáu 20/10/2017
69 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ sáu mươi bảy 20/10/2017
70 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ sáu mươi tám 20/10/2017
71 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ sáu mươi chín 20/10/2017
72 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ bảy mươi 20/10/2017
73 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ bảy mươi mốt 21/10/2017
74 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ bảy mươi hai 21/10/2017
75 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ bảy mươi ba 21/10/2017
76 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ bảy mươi tư 21/10/2017
77 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ bảy mươi lăm 21/10/2017
78 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ bảy mươi sáu 21/10/2017
79 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ bảy mươi bảy 21/10/2017
80 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ bảy mươi tám 21/10/2017
81 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ bảy mươi chín 21/10/2017
82 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ tám mươi 21/10/2017
83 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ tám mươi mốt 21/10/2017
84 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ tám mươi hai 21/10/2017
85 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ tám mươi ba 21/10/2017
86 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ tám mươi tư 21/10/2017
87 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ tám mươi lăm 21/10/2017
88 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ tám mươi sáu 21/10/2017
89 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ tám mươi bảy 21/10/2017
90 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ tám mươi tám 21/10/2017
91 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ tám mươi chín 21/10/2017
92 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ chín mươi 21/10/2017
93 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ chín mươi mốt 21/10/2017
94 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ chín mươi hai 21/10/2017
95 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ chín mươi ba 21/10/2017
96 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ chín mươi bốn 21/10/2017
97 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ chín mươi lăm 21/10/2017
98 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ chín mươi sáu 21/10/2017
99 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ chín mươi bảy 21/10/2017
100 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ chín mươi tám 21/10/2017
101 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ chín mươi chín 21/10/2017
102 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ một trăm 21/10/2017
103 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ một trăm lẻ một 21/10/2017
104 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ một trăm lẻ hai 21/10/2017
105 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ một trăm lẻ ba 21/10/2017
106 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ một trăm lẻ bốn 21/10/2017
107 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ một trăm lẻ năm 21/10/2017
108 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ một trăm lẻ sáu 21/10/2017
109 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ một trăm lẻ bảy 21/10/2017
110 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ một trăm lẻ tám 21/10/2017
111 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ một trăm lẻ chín 21/10/2017
112 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ một trăm mười 21/10/2017
113 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ một trăm mười một 21/10/2017
114 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ một trăm mười hai 21/10/2017
115 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ một trăm mười ba 21/10/2017
116 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ một trăm mười bốn 21/10/2017
117 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ một trăm mười lăm 21/10/2017
118 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ một trăm mười sáu 21/10/2017
119 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ một trăm mười bảy 21/10/2017
120 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ một trăm mười tám 21/10/2017
121 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ một trăm mười chín 21/10/2017
122 Hồng Lâu Mộng – Hồi thứ một trăm hai mươi 21/10/2017

Bình luận