Thông tin truyện

Phong thần diễn nghĩa

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1851

Phong thần diễn nghĩa

Phong thần diễn nghĩa khởi đầu với chuyện kể về vua Trụ nhà Thương đến miếu thờ Nữ Oa dâng hương, đã đề thơ với hàm ý hỗn xược khiến cho Nữ Oa nổi giận. Sau khi bấm tay biết vận số nhà Thương còn 28 năm mới chấm dứt, Nữ oa đã sai ba yêu quái ở mộ Hiên Viên mê hoặc vua Trụ nhằm nhanh chóng làm cho nhà Thương sụp đổ, nhưng không được giết người. Một trong ba yêu quái là hồ ly tinh đã đạt hỏa hầu tu luyện ngàn năm, giết chết Đát Kỷ, một cô gái đẹp được tiến cung, rồi nhập vào xác nàng để ra mắt nhà vua. Được nhà vua sủng ái, Đát Kỷ giả dần dần lộng hành, trừ khử các bề tôi trung thực, giết hoàng hậu và toan giết cả hai hoàng tử. Bên cạnh đó, Đát Kỷ giả còn tìm cách hại 4 chư hầu lớn, xui vua Trụ mời họ vào chầu rồi bắt Tây Bá Hầu là Cơ Xương bỏ ngục.Viên quan tổng binh ở cửa quan Trần Đường là Lý Tịnh sinh con trai tự xưng là Na Tra. Na Tra làm đồ đệ của Thái Ất Chân nhân, lên bảy tuổi đã đại náo biển Đông, rút gân chân thái tử con của Long Vương. Long Vương đến nhà Lý Tịnh đòi đền mạng. Na Tra tự nguyện chết để cha mẹ được sống. Người mẹ lập miếu thờ Na Tra nhưng ông bố (Lý Tịnh) lại bắt phá đi. Na Tra cầu đuổi đánh Lý Tịnh. Về sau, Na Tra được giáo hóa và theo phò Khương Tử Nha giúp nhà Chu diệt nhà Thương.Khương Tử Nha là đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn trên núi Côn Lôn, vâng lệnh thầy xuống núi giúp nhà Chu diệt nhà Thương. Tử Nha giết được một yêu quái, bạn của Đát Kỷ giả, và nhờ đó ông được vua Trụ phong chức Hạ Đại phu. Sau vì can Trụ xây Lộc Đài mà họ Khương suýt bị giết chết, phải trốn đến ấp Tây Kỳ thuộc đất nhà Chu. Bấy giờ Tây Bá Cơ Xương trốn thoát khỏi ngục đã tìm đến Khương Tử Nha nhờ giúp đỡ.Trong một trận chiến, nhà Chu đã đánh bại quân của vua Trụ, nhưng vua Trụ không vì thế mà hối cải, vẫn tiếp tục ghẹo vợ của Hoàng Phi Hổ, khiến Phi Hổ tức giận. Phi Hổ đã vượt 5 cửa ải về với nhà Chu.Với sự giúp sức của Giáo chủ Thông Thiên, vua Trụ sai 36 lộ quân tiến đánh ấp Tây Kỳ. Trong trận chiến này, được hậu thuẫn của Xiển Giáo, nhà Chu đã đánh bại 36 lộ quân của vua Trụ. Tuy vậy, vua Trụ vẫn tiếp tục hoang dâm tàn bạo, không biết hối cải, và các nước chư hầu phải hợp lực tiến đánh. Trong trận chiến đối đầu khốc liệt cuối cùng này, quân của vua Trụ đã thất bại thảm hại, vua Trụ tự thiêu, Đát Kỷ giả cũng bị giết chết. Khương Tử Nha được Nguyên Thủy Thiên Tôn trao quyền phân phong các thần, còn Chu Vũ Vương (tức Cơ Phát, con Cơ Xương) cũng được quyền tấn phong các chư hầu.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 1: Trụ Vương tế miễu bà Nữ Oa 02/10/2018
2 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 2: Phản nước Thương, Tô Hộ đề thơ 02/10/2018
3 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 3: Xem thơ Tây Bá Hầu, Tô Hộ dâng Ðắc Kỷ 02/10/2018
4 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 4: Giết giai nhân, Hồ Ly mượn lệnh 02/10/2018
5 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 5: Vân Trung Tử dâng kiếm trừ yêu 02/10/2018
6 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 6: Làm Bào Lạc Trụ Vương hại tôi trung 02/10/2018
7 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 7: Bí Trọng bày mưu phế Khượng Hậu 02/10/2018
8 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 8: Họ Phương cõng chúa phản Triều Ca 02/10/2018
9 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 9: Thương Thừa Tướng liều mình gián chúa 02/10/2018
10 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 10: Tiếng sấm sanh dị nhân 02/10/2018
11 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 11: Tây Bá bị giam thành Dũ Lý 02/10/2018
12 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 12: Na Tra xuất hiện ải Trần Ðường 02/10/2018
13 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 13: Thạch Cơ bị lửa thiêu hiện hình cục đá 02/10/2018
14 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 14: Na Tra nhờ thầy cứu nhập xác bông sen 02/10/2018
15 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 15: Khương Thượng về trần cưới vợ 02/10/2018
16 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 16: Tử Nha đốt quỉ hóa Tỳ Bà 02/10/2018
17 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 17: Ðắt Kỷ lập Sái Bồn đốt hại Cung Nga 02/10/2018
18 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 18: Khương Tử Nha lội sông trốn chúa 02/10/2018
19 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 19: Bá Ấp Khảo dâng báu vật chuộc tội cha 02/10/2018
20 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 20: Táng Nghi Sanh mua lòng bọn nịnh 02/10/2018
21 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 21: Văn Vương khoe quan qua năm ải 02/10/2018
22 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 22: Văn Vương thương con mửa thịt hóa thỏ 02/10/2018
23 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 23: Thấy Phi Hùng điềm lành ứng mộng 02/10/2018
24 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 24: Văn Vương rước Khương Thượng nơi sông Vị 02/10/2018
25 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 25: Hồ Ly dọn tiệc mời yêu quái 02/10/2018
26 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 26: Ðắt Kỷ bày mưu hại Tỉ Can 02/10/2018
27 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 27: Văn Trọng ban sư về nước dâng mười khoản can Vua 02/10/2018
28 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 28: Văn Vương phạt Trụ cứu dân 02/10/2018
29 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 29: Văn Vương chém Sùng Hầu Hổ 02/10/2018
30 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 30: Võ Thành Vương phản Trụ đầu Châu 02/10/2018
31 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 31: Văn Thái Sư đuổi theo Phi Hổ 02/10/2018
32 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 32: Hoàng Thiên Hóa gặp cha tại Ðồng Quan 02/10/2018
33 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 33: Hoàng Phi Hổ đánh ải Tụy Thủy 02/10/2018
34 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 34: Võ Thành Vương ra mắt Tử Nha 02/10/2018
35 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 35: Triều Ðiền đem binh thám thính 02/10/2018
36 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 36: Quế Phương vâng chiếu chinh Tây 02/10/2018
37 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 37: Tử Nha về núi cầu Nguyên Thỉ 02/10/2018
38 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 38: Tứ Thánh phò Trụ đánh Tây Kỳ 02/10/2018
39 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 39: Hai nịnh bị giá lạnh nằm co 02/10/2018
40 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 40: Bốn Tướng cậy phép đoạt thành 02/10/2018
41 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 41: Văn Trọng đi ngang Huỳnh Hoa trại 02/10/2018
42 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 42: Thái Sư thâu được bốn Tướng thần 02/10/2018
43 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 43: Văn Thái Sư thất trận cầu Tiên giúp 02/10/2018
44 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 44: Khương Tử Nha bị trù, hồn bay về trời 02/10/2018
45 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 45: Nhiên Ðăng phá trận Thập Tuyệt 02/10/2018
46 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 46: Quản Thành Tử phá trận Kim Quang 02/10/2018
47 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 47: Triệu Công Minh ra sức phò Văn Trọng 02/10/2018
48 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 48: Lục Yểm lập kế bắt Triệu Công Minh 02/10/2018
49 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 49: Trận Hồng Sa Võ Vương đành lâm nạn 02/10/2018
50 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 50: Trận Huỳnh Hà ba cô bắt các Tiên 02/10/2018
51 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 51: Tử Nha cướp trại đuổi binh Thương 02/10/2018
52 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 52: Núi Tuyệt Long, Văn Trọng chầu Trời 02/10/2018
53 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 53: Ðặng Cửu Công dâng sắc chinh Tây 02/10/2018
54 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 54: Thổ Hành Tôn khoe tài bắt tướng 02/10/2018
55 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 55: Thổ Hành Tôn thất thế đầu Tây Kỳ 02/10/2018
56 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 56: Tử Nha lập mưu bắt Thiền Ngọc 02/10/2018
57 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 57: Trụ Vương sai Tô Hộ phạt Tây Kỳ 02/10/2018
58 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 58: Trời khiến Tử Nha gặp Lữ Nhạc 02/10/2018
59 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 59: Ân Hồng giữa đường thâu Chánh Ðáng 02/10/2018
60 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 60: Mã Nguyên xuống núi giúp con vua 02/10/2018
61 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 61: Ân Hồng nát thây trên Thái Cực Ðồ 02/10/2018
62 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 62: Trương Sơn kế tiếp việc chinh Tây 02/10/2018
63 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 63: Thân Công Báo khuyên Nhứt Ðiện hạ đánh Tử Nha 02/10/2018
64 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 64: La Tuyên nổi lửa đốt Tây Kỳ 02/10/2018
65 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 65: Ân Giao mắc lời thề bỏ mạng 02/10/2018
66 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 66: Hồng Cẩm Vân đẹp số xe duyên 02/10/2018
67 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 67: Ðàn Kim Ðài, Tử Nha bái Tướng 02/10/2018
68 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 68: Núi Thú Dương nghĩa sĩ cầm cương 02/10/2018
69 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 69: Khổng Tuyên ra tài bắt Tướng 02/10/2018
70 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 70: Chuẩn Ðề hóa phép cỡi Công 02/10/2018
71 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 71: Tử Nha kéo binh qua hai ải 02/10/2018
72 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 72: Quảng Thành Tử ba lần lạy Giáo Chủ 02/10/2018
73 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 73: Già trẻ, đôi Hùm tranh cao thấp 02/10/2018
74 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 74: Khói Trắng, Hơi Vàng, hai phép đồng nhau 02/10/2018
75 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 75: Thổ Hành Tôn trộm thú Dư Nguyên 02/10/2018
76 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 76: Trịnh Luân bắt Tướng thâu Tỵ Thủy 02/10/2018
77 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 77: Lão Tử hóa Tam Thanh đánh Giáo Chủ 02/10/2018
78 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 78: Tây Phương hai vị phá Tru Tiên 02/10/2018
79 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 79: Ải Xuyên Vân, bốn tướng Châu bị bắt 02/10/2018
80 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 80: Trận Ôn Hoàng bị quạt Mầu phá tiêu 02/10/2018
81 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 81: Ải Ðồng Quan, họ Dư rải độc 02/10/2018
82 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 82: Trận Vạn Tiên Triệt Giáo sa cơ 02/10/2018
83 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 83: Phá trận dữ, Tiên Thú hiện hình 02/10/2018
84 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 84: Kéo binh Lang đánh ải Lâm Ðồng 02/10/2018
85 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 85: Hai vị chư hầu đầu Thánh Chúa 02/10/2018
86 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 86: Ngũ Nhạc trở về Thiên Tào 02/10/2018
87 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 87: Vợ chồng Thổ Hành Tôn tử trận 02/10/2018
88 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 88: Tử Nha độ binh vượt Huỳnh Hà 02/10/2018
89 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 89: Vua Trụ chặt chân lương dân để xem tủy 02/10/2018
90 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 90: Liễu Quỷ Ðào Tinh bị đả Thần 02/10/2018
91 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 91: Tử Nha lập kế thiêu Văn Hóa 02/10/2018
92 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 92: Dương Tiễn ra tài bắt Tử Chân 02/10/2018
93 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 93: Kim Tra lập kế đoạt ải Du Hồn 02/10/2018
94 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 94: Văn Hoán nổi xung chém Phá Bại 02/10/2018
95 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 95: Tử Nha hài tội ác Trụ Vương 02/10/2018
96 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 96: Nữ Oa đón thâu Ðắt Kỷ 02/10/2018
97 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 97: Lầu Trích Tinh, vua Trụ thiêu mình 02/10/2018
98 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 98: Phá Ðài báu, nhà Châu thí của 02/10/2018
99 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 99: Tử Nha vâng sắc Phong Thần 02/10/2018
100 Phong thần diễn nghĩa – Hồi 100: Châu Võ Vương luận công chia nước 02/10/2018

Bình luận