TIẾU NGẠO GIANG HỒ

148. Vì mạo hiểm, Hồ Xung thủ thắngHơn hai chục chiêu kiếm này đều chém về phía Lệnh Hồ Xung, nhưng mũi
kiếm đưa tới chiêu nào cũng cách chàng đến bảy tám thước.
Lệnh Hồ Xung cũng vung kiếm lên nghinh địch, có lúc đánh vào hán tử gánh
củi một thức, có lúc nhằm đâm vào hán tử gánh rau một chiêu và đều cách
người họ đến bảy tám thước.
Nhưng lạ thay! Hai hán tử hễ thấy chàng ra chiêu là lộ vẻ hoang mang hoặc
nhảy nhót né tránh, hoặc hấp tấp vung kiếm lên đón đỡ.
Quần hào thấy thế đều đứng thộn mặt ra.
Hiển nhiên mũi kiếm của Lệnh Hồ Xung còn cách người đối phương rất xa mà
lúc chàng ra chiêu chẳng có chút kình phong nào. Đây lại không phải là chàng
phát huy kiếm khí vô hình để tấn công mà sao hai hán tử hoang mang chỉ sợ
đón đỡ không kịp?
Quần hào theo dõi cho đến lúc này mới biết hai hán tử kia quyết không phải là
hạng tiều phu hay gánh rau thông thường mà là những nhân vật công lực tinh
thâm, bản lãnh cao cường. Lúc bọn họ ra chiêu công kích thì một người trầm
trọng, một người như kẻ điên khùng, nhưng lúc họ né tránh đỡ gạt thân hình
lại nhẽ nhõm và ổn định vững vàng. Nếu họ không dầy công tu luyện hàng
mấy chục năm thì quyết không thể đến trình độ đó được.
Bỗng nghe hai hán tử đồng thanh la hét, biến đổi thế kiếm.
Hán tử gánh củi hươi những chiêu kiếm ra một phạm vi rất rộng và đường
kiếm rất hùng hồn.
Người gánh rau khi tiến khi lui rất là mau lẹ. Đầu mũi kiếm vọt những điểm
hàn tinh.
Lệnh Hồ Xung cầm thanh trường kiếm đưa mũi chênh chếch lên không cử
động nữa. Cặp mắt chàng có lúc trợn lên nhìn hán tử gánh củi, có lúc ngó
chằm chặp vào hán tử gánh rau. Mục quang chàng tới đâu là hai hán tử lại
nhượng bộ chiêu thức, hoặc hô hoán lùi lại, hoặc chuyển thế công thành thế
thủ.
Bọn Kế Vô Thi, Lão Đầu Tử là những tay võ công cao cường theo dõi một hồi
lâu, dần dần đã nhìn ra manh mối. Họ thấy hai hán tử phải né tránh hoặc rút
lui để tự bảo vệ nhằm vào lúc mục quang của Lệnh Hồ Xung phóng ra bắn vào
những yếu huyệt trên hai người kia.
Bỗng thấy hán tử gánh củi vung kiếm lên chém giữa lúc Lệnh Hồ Xung chiếu
mục quang vào huyệt Thương khúc ở bụng dưới hắn. Bỗng chiêu kiếm của
hắn chỉ phóng ra nửa vời rồi lập tức thu về để chống đỡ huyệt Thương Khúc
trong người hắn.
Lúc này hán tử gánh rau đâm liền mấy chiêu vào Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung lại đưa mục quang chiếu vào huyệt Thiên Đỉnh ở cổ hắn.
Hán tử gánh rau vội cúi đầu xuống. Thanh kiếm của hắn cắm sâu xuống đất
rắn trong thửa ruộng khô.
Cứ tình trạng này thì dường như cặp mắt của Lệnh Hồ Xung phóng ra ám khí
khiến cho đối phương nhất định không để chàng chiếu mục quang vào huyệt
Thiên đỉnh.
Hai hán tử sử kiếm một hồi như vậy rồi mồ hôi toát ra đầm đìa.
Chỉ trong khoảng khắc, áo quần họ ướt đẫm chẳng khác người ngã xuống
nước bò lên.
Lão già đứng ngoài bàng quang theo dõi cuộc đấu không nói nửa lời.
Đột nhiên lão ho lên một tiếng rồi nói: -Thật đáng bội phục! Thật đáng bội
phục!
Đoạn lão bảo hai hán tử gánh củi và gánh rau: -Các ngươi hãy lui ra!
Hai hán tử dạ một tiếng.
Nhưng Lệnh Hồ Xung vẫn đưa mắt láo liên nhanh như điện chớp và không rời
những yếu huyệt của hai người.
Hai người vừa múa kiếm chống đỡ vừa lùi lại mà thủy chung vẫn không sao
thoát khỏi mục quang của Lệnh Hồ Xung.
Lão già reo lên: -Hảo kiếm pháp! Lệnh Hồ công tử! Để lão hán lãnh giáo mấy
cao chiêu.
Lệnh Hồ Xung đáp: -Vãn bối không dám đương.
Rồi chàng quay lại nhìn lão già chắp tay thi lễ.
Bây giờ hai hán tử mới thoát khỏi luồng mục quang của Lệnh Hồ Xung không
theo dõi họ nữa.
Hai người liền như đôi chim khổng lồ tung mình bay vọt ra ngoài mấy trượng.
Quần hào thấy thế không nhịn được nổi tiếng hoan hô.
Kiếm pháp hai hán tử đó thế nào hai người khó mà hiểu được, nhưng thấy họ
nhảy lộn ngược người ra thật xa, thân pháp đã linh diệu lại ngoạn mục vô
cùng. Bây giờ ai cũng biết võ công hai người này vào hạng thượng thặng.
Lão già lại ho mấy tiếng rồi nói: -Lệnh Hồ công tử đã nhẹ đòn cho các người
đó. Nếu chàng đánh thực sự thì hai ngươi đã bị thương đến hàng trăm chỗ rồi,
chứ khi nào các ngươi được bình yên mà sử hết một đường kiếm pháp? Các
ngươi mau lại tạ ơn đi.
Hai hán tử nhảy vọt lại cúi rạp xuống tận đất.
Hán tử gánh rau nói: -Bữa nay tại hạ mới biết ngoài vòm trời này còn có vòm
trời khác, ngoài cõi người này còn có cõi người khác. Kiếm pháp của công tử
trên đời hiếm có. Lúc nãy bọn tại hạ đã có điều vô lễ, xin công tử tha tội cho.
Lệnh Hồ Xung chắp tay đáp lễ hỏi: -Kiếm pháp phái Võ Đương rất là thần diệu.
Hai vị dùng kiếm một âm một dương, một cương, một nhu. Phải chăng đây là
Thái cực kiếm pháp?
Hán tử gánh rau đáp: -Thật không bõ làm trò cười cho công tử. Vừa rồi bọn tại
hạ sử đó là “Lưỡng nghi kiếm pháp”. Chiêu kiếm hãy còn phân ra âm dương
chưa hợp vào làm một được.
Lệnh Hồ Xung nói: -Tại hạ đứng khách quan mà nói, miễn cưỡng phân biệt
được một chút tinh diệu trong kiếm pháp. Nếu là cuộc đấu thật sự thì vị tất đã
trông thấy chỗ sơ hở để thừa cơ.
Lão già nói: -Công tử bất tất phải quá khiêm. Mục quang của công tử chiếu
đâu thì chỗ đó đúng là nhược điểm của Lưỡng nghi kiếm pháp. Đường kiếm
pháp này … Đường kiếm pháp này …
Lão già nói luôn mấy câu “Đường kiếm pháp này” rồi không ngớt lắc đầu nói
tiếp: -Hơn năm chục năm trước phái Võ Đương có hai vị đạo trưởng đã hao
tổn mấy chục năm tâm huyết mới phát giác ra trong Lưỡng Nghi kiếm pháp có
âm có dương, cũng có cương nhu. Hỡi ơi! …
Lão buông tiếng thở dài này hiển nhiên có ý nói: “Ngờ đâu gặp phải một tay
cao thủ về kiếm thuật, không đủ chống lại một đòn”.
Nguyên vừa rồi Lệnh Hồ Xung tỷ kiếm với hai người. Ban đầu chàng còn phải
dùng mũi kiếm để đón hờ những chiêu thức của họ. Nhưng về sau thanh
trường kiếm của chàng không cần huy động, chàng chỉ dùng mục quang để
phóng vào những chỗ sơ hở về kiếm pháp của hai hán tử.
Hán tử gánh rau và hán tử gánh củi mỗi khi phóng ra một chiêu nên phát giác
mục quang của đối phương cực kỳ sắc bén và đều phóng vào những chỗ yếu
điểm của họ. Họ càng ra chiêu lại càng khiếp đảng kinh hồn.
Lệnh Hồ Xung đứng một chỗ không nhúc nhích mà đã khiến cho hai người mồ
hôi toát ra như tắm, sức lực kiệt quệ, tinh thần mỏi mệt.
Lệnh Hồ Xung kính cẩn nói: -Hai vị đại thúc này chắc là địa vị ở trong phái Võ
Đương cũng chưa cao mấy, thế mà kiếm thuật tinh diệu như vậy. Chắc Xung
Hư đạo trưởng và những bậc cao thủ hạng nhất khiến cho người ta phải khiếp
sợ. Vãn bối và các vị bằng hữu lần này đi qua chân núi Võ Đương vì trong
mình có việc gấp, chưa thể lên núi bái kiến Xung Hư đạo trưởng. Việc này
xong rồi, tại hạ sẽ lên viếng cảnh chùa Chân Võ để bái yết Chân Võ đại đế và
khấu đầu trước Xung Hư đạo trưởng.
Lệnh Hồ Xung nguyên là con người cao ngạo, nhưng hai hán tử vừa rồi có
đường kiếm pháp cương nhu tương tế, thật lắm chỗ thần kỳ. Tuy còn tìm ra
chỗ sơ hở về chiêu thức, song các kiếm pháp trong thiên hạ chiêu thức nào
chẳng có chỗ sơ hở? Vì thế chàng vẫn đem lòng kính phục họ.
Lệnh Hồ Xung nóng lòng đi cứu Doanh Doanh, chàng không muốn gây chuyện
với phái Võ Đương. Trong lòng chàng ngầm ngầm cảm thấy lão này nhất định
là tay cao thủ hạng nhất phái Võ Đương, nên chàng nói năng rất lễ độ.
Lão già gật đầu đáp: -Lệnh Hồ công tử hãy còn nhỏ tuổi lại mênh mang tuyệt
kỹ mà chẳng kiêu ngạo chút nào thật là hiếm có. Lệnh Hồ công tử! Có phải
công tử được Phong Thanh Dương tiền bối phái Hoa Sơn đích thân truyền thụ
kiếm pháp cho không?
Lệnh Hồ Xung kinh hãi nghĩ thầm: -Mục quang lão này thật ghê gớm! Lão biết
cả lai lịch cùng những điều sở học của mình.
Chàng liền khom lưng đáp: -Vãn bối may mà học được chút võ ngoài về kiếm
thuật của Phong thái sư thúc tổ, nhưng không có gì đáng kể.
Lão già tủm tỉm cười nói: -Chà chà! Một chút võ công bề ngoài không có gì
đáng kể mà đã ghê gớm đến thế ư?
Lão quay lại giật lấy thanh kiếm trong tay hán tử gánh củi cầm nơi tay trái hỏi:
-Bây giờ lão phu muốn lãnh giáo một chút vỏ bề ngoài về kiếm thuật của
Phong lão tiền bối thì sao?
Lệnh Hồ Xung hỏi lại: -Khi nào vãn bối lại dám động thủ với lão tiền bối?
Lão già tủm tỉm cười, vẫn tiếp tục tiến về phía Lệnh Hồ Xung, cái lưng còng
còng bước đi vòng vèo. Tay trái lão cầm kiếm để trước ngực giơ chênh chếch
lên. Bàn tay phải lão hướng vào lòng bàn tay trái trông như đang ôm một trái
cầu.
Lệnh Hồ Xung thất thanh trường kiếm của lão chưa ra chiêu mà thủ thế đã uy
lực vô cùng. Chàng liền ngưng thần chú ý vào kiếm pháp của lão.
Tay kiếm lão già kia bỗng từ từ đưa về phía trước một đường cong thành hình
cánh cung.
Lệnh Hồ Xung bỗng thấy một luồng hàn khí xô tới uy hiếp. Nếu không trả đòn
cũng không thể được.
Chàng liền nói: -Vãn bối cam bề đắc tội.
Chàng không nhìn ra được chỗ sơ hở về kiếm pháp của lão già liền điểm hờ
một kiếm.
Đột nhiên lão già đổi kiếm cầm sang tay mặt. ánh hàn quang lấp lánh lướt qua
cổ Lệnh Hồ Xung. Chiêu kiếm này thần tốc tuyệt luân.
Quần hùng đứng bàng quang không khỏi la lên một tiếng kinh hãi.
Nhưng lão già vừa đánh ra một chiêu thì Lệnh Hồ Xung đã nhìn thấy chỗ sơ hở
ở dưới nách lão, chàng liền phóng kiếm nhằm đâm vào huyệt Uyên Ba dưới
nách đối phương.
Lão già dựng đứng trường kiếm lên đỡ.
Choang một tiếng vang lên! Hai thanh trường kiếm đụng nhau cả hai người
cùng lùi lại một bước.
Lệnh Hồ Xung cảm thấy trên lưỡi kiếm của đối phương có một luồng kình lực
liên miên, làm cho chấn động thanh trường kiếm trong tay chàng bật lên
những tiếng leng keng không ngớt.
Lão già cũng “úi” lên một tiếng, sắc mặt hơi lộ vẻ kinh dị.
Sau một chiêu giao tiếp lão già lại cầm thanh kiếm sang tay trái vạch hai
đường tròn. Lệnh Hồ Xung thấy luồng lực đạo liên miên ở thanh kiếm lão,
chàng liền múa kiếm hộ vệ toàn thân không để sơ hở chút nào.
Trong lòng ngấm ngầm kinh dị, chàng nghĩ thầm: -Từ ngày ta lâm địch đến
nay, chưa bao giờ gặp một tên đối thủ mà chiêu thức lại kín đáo như lão này.
Nếu muốn lão tiếp tục sử chiêu như vậy thì ta phá bằng cách nào được.
Bất giác chàng sinh lòng chán nản, khiếp sợ. Mồ hôi toát ra nhỏ giọt.
Lão già tay phải nắm kiếm khuyết, kiếm cầm trong tay trái không ngớt rung
động.
Đột nhiên lão đâm bằng lưỡi kiếm về phía trước, mũi kiếm rung lên, nhưng coi
không hiểu lão định đánh vào chỗ nào.
Lão già ra chiêu này bao trùm cả bảy chỗ yếu huyệt trên thượng bàn Lệnh Hồ
Xung. Nhưng vì lão tấn công chiêu này mà chàng nhìn ra ba chỗ sơ hở trong
người lão.
Chàng không cần đánh vào cả ba chỗ sở hở mà chỉ phóng chiêu vào một chỗ
cũng đủ làm cho lão mất mạng.
Thanh trường kiếm trong tay chàng hời hợt phóng ra, nhằm đâm vào mi mắt
bên trái lão già.
Giả tỷ lão già tiếp tục phóng kiếm về phía trước thì trán bên trái bị trúng kiếm
rồi. Còn mũi kiếm của lão có đâm trúng được Lệnh Hồ Xung thì cũng chậm
mất một bước rồi.
Những tay cao thủ tỷ thí ra chiêu chỉ sai một ly cũng đủ chết người hay phân
thắng bại.
Lệnh Hồ Xung tuy chưa chắc đã tránh được đòn của đối phương, nhưng
chàng chỉ tránh được một nửa cũng đủ đâm chết đối phương rồi.
Chiêu kiếm của lão già chưa phóng tới nơi, lão vội xoay mình thành hình vòng
tròn.
Lệnh Hồ Xung thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy vòng sắc trắng. Những
vòng này to có nhỏ có, có vòng bằng bặn có vòng chênh chếch lấp loáng
không ngớt.
Mắt hoa lên, chàng vội rút kiếm về rồi lại phóng ra tấn công vào trong vòng
kiếm quang của đối phương.
Bỗng nghe đánh choang một tiếng!
Hai thanh kiếm chạm nhau, Lệnh Hồ Xung cảm thấy cánh tay tê chồn.
Chàng thấy những vòng kiếm của lão già mỗi lúc một nhiều, chỉ trong khoảnh
khắc dường như toàn thân chàng đã bị chụp vào trong mấy vòng kiếm quang.
Mấy vòng kiếm quang này chưa tiêu tan thì vòng khác lại phát sinh.
Thanh trường kiếm trong tay lão già tuy sử dụng rất mau lẹ, song không nghe
tiếng kiếm phong rít lên, đủ biết lão sử kình lực âm nhu tột độ.
Lệnh Hồ Xung không nhìn thấy trong kiếm pháp của lão một chút sơ hở nào,
tựa hồ hàng trăm ngàn thanh trường kiếm hộ vệ rất kín đáo cho toàn thân lão
già. Đừng nói một mình chàng khó mà đánh vào được dù đến mấy chục người
đồng thời bao vây cũng khó mà tấn công để chạm đến ngoài da lão một chút.
Lệnh Hồ Xung bắt đầu cảm thấy trong lòng hồi hộp. Từ ngày chàng học được
phép “Độc cô cửu kiếm” đến nay, đây là lần đầu tiên chàng gặp tay đối thủ lợi
hại nhất. Chiêu thức của đối phương lại không để lộ chỗ sơ hở. Đó là một
chuyện trước nay chưa từng có.
Giữa lúc trăm ngàn vòng kiếm quang như sóng cồn ào ạt xô tới Lệnh Hồ Xung
không cầm cự được, đành phải lùi lại phía sau. Chàng lùi một bước thì những
vòng kiếm quang cũng tiến một bước.
Mới trong khoảnh khắc Lệnh Hồ Xung đã phải lùi đến bảy bước.
Quần hào thấy tình trạng chiến đấu của minh chủ đã có phần kém thế đều hồi
hộp trong lòng, nín hơi theo dõi. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Đào Căn Tiên bỗng lên tiếng: -Kiếm pháp gì mà kỳ vậy? Coi chẳng khác trẻ nít
quay vòng giỡn chơi, cái đó ta cũng làm được.
Đào Hoa Tiên nói: -Tiểu đệ mà vạch vòng tròn thì nhất định còn tròn trĩnh hơn
lão.
Đào Chi Tiên nói: -Lệnh Hồ huynh đệ! Huynh đệ không sợ gì hết. Nếu lão đả
bại được huynh đệ thì rồi chúng ta sẽ xé lão thành bốn mảnh trả thù cho
huynh đệ.
Đào Diệp Tiên cãi: -Câu này nói sai bét. Điều thứ nhất, y là Lệnh Hồ minh chủ,
sao lại kêu bằng Lệnh Hồ huynh đệ được? Hai là tại sao tam ca lại biết y sợ?
Đào Chi Tiên đáp: -Lệnh Hồ Xung tuy là minh chủ nhưng y còn ít tuổi hơn ta.
Chẳng lẽ một khi y bước lên ngôi minh chủ là ta phải kêu y bằng Lệnh Hồ ca
ca, Lệnh Hồ bá bá, Lệnh Hồ gia gia, hay Lệnh Hồ lão gia chăng?
Lúc này Lệnh Hồ Xung đang lùi thêm nữa.
Quần hào trong lòng cực kỳ xao xuyến mà tai còn phải nghe bọn Đào cốc lục
tiên nói những câu ngang phè ai nấy cũng bực mình hơn nữa.
Lệnh Hồ Xung lại lùi thêm một bước. Chân trái chàng dẫm vào vũng nước
đánh “bép” một tiếng, bỗng chàng động tâm nghĩ thầm: -Ngày trước Phong
thái sư thúc tổ giáo huấn cho ta, người đã nói võ thuật trong thiên hạ thiên
biến vạn hóa, mình phải giữ tâm thần cho sáng suốt và bình tĩnh. Bất luận đối
phương phóng ra những chiêu thức gì kỳ diệu đến đâu hễ mà có chiêu thức,
tất phải có chỗ sơ hở.
Chàng lại nghĩ: -Độc Cô đại hiệp cũng truyền lại một đường kiếm pháp có thể
đánh bại hết người thiên hạ không còn tìm đâu ra địch thủ cũng chỉ ở chỗ nhìn
ra những sơ hở về chiêu số của đối phương. Vị tiền bối này chỉ phóng ra
những đường vòng tròn di chuyển theo ý muốn, không một chỗ sơ hở nào.
Hay là cũng có chỗ sơ hở mà ta chưa tìm ra được?
Chàng lại lùi thêm mấy bước, cặp mắt chú ý nhìn vào những vòng kiếm quang
biến ảo của đối phương.
Đột nhiên chàng chợt nhớ ra điều gì bụng bảo dạ: -Không chừng trong giữa
những vòng tròn này là chỗ sơ hở. Nhưng nếu đó lại không phải là chỗ sơ hở
mà mình cứ phóng kiếm đâm vào thì lập tức một cánh tay bị thanh trường
kiếm của lão xoắn lấy và chặt đứt ngay.
Rồi chàng tự nhủ: -Cuộc đấu bữa nay với vị tiền bối này nếu mình chịu thua thì
lão là một đạo sĩ đắc đạo, dĩ nhiên cũng chẳng đến nỗi hành hạ mình làm gì.
Nhưng ta chịu thua trận này thì toàn thể quần hào sả mất nhục khí, còn tính
chuyện lên chùa Thiếu Lâm cứu Doanh Doanh thế nào được?
Lệnh Hồ Xung nghĩ tới Doanh Doanh đối với chàng biết bao tình thâm nghĩa
trọng, miệng chàng lẩm bẩm: -Ta có phải vì nàng mà chịu đứt một cánh tay
cũng chẳng hề gì.
Trong thâm tâm chàng cảm thấy được vì Doanh Doanh mà bị chặt đứt cánh
tay cũng là một sự an ủi rất nhiều. Ơn đức của Doanh Doanh đối với chàng
thật là cao cả, chàng tưởng chừng cần phải vì nàng mà bị thương tàn mới có
thể báo đáp được phần nào.
Lệnh Hồ Xung nghĩ tới đây, chàng đâm ra khát vọng được đối phương chém
cụt một tay của mình.
Chàng liền vươn tay cứ việc ung dung đâm vào giữa vòng kiếm quang của lão
già.
Một tiếng “choang” rùng rợn vang lên!
Lệnh Hồ Xung cảm thấy trước ngực bị chấn động mạnh. Khí huyết nhộn nhạo.
Nhưng cánh tay chàng vẫn còn nguyên vẹn.
Lão già kia lùi lại một bước thu kiếm về đứng yên. Vẻ mặt lão rất cổ quái: Đã
ra chiều kinh dị lại có ý bẽ bàng, ngoài ra còn có phần hối tiếc.
Hồi lâu lão mới lên tiếng: -Lệnh Hồ công tử kiếm pháp cao minh, đởm lược hơn
người. Lão phu rất lấy làm bội phục!
Lệnh Hồ Xung lúc này mới biết chàng đánh đòn mạo hiểm vừa rồi thực ra đã
trúng vào nhược điểm về kiếm pháp của đối phương. Có điều kiếm pháp của
lão đã đến trình độ tối cao. Trung tâm vòng kiếm quang nguyên là chỗ rất
nguy hiểm, lão luyện được đến mức độ dẫn chỗ sơ hở vào đó. Trong hàng vạn
kiếm khách trên thiên hạ, e rằng khó tìm được một người gan liều dấn thân
vào chỗ mạo hiểm này.
Lệnh Hồ Xung đánh liều một đòn mà được chàng la thầm: -Thật là may phước!
Thật là may phước!
Chàng vẫn chưa hết sợ, mồ hôi từ đường sống lưng chảy xuống nhỏ giọt.
Chàng liền khom lưng nói: -Kiếm pháp của tiền bối đã đến trình độ xuất quỷ
nhập thần. Mong rằng tiền bối chỉ giáo cho để vãn bối được lãnh thọ phần hữu
ích không phải là nhỏ.
Câu này của chàng không phải là câu khách sáo tầm thường. Cuộc chiến vừa
rồi đã đem lại cho chàng một tiến bộ rất lớn về cõ công. Nó khiến cho chàng
biết chiêu số của địch nhân trong chỗ rất cao minh, vẫn còn chỗ rất hiểm yếu.
Chỗ rất cao minh mà phá giải được thì ngoài ra những chỗ thông thường rất
có thể tùy tiện giải khai.
Những tay cao thủ tỷ kiếm thắng bại chỉ quyết định trong một chiêu.
Lão già thấy Lệnh Hồ Xung dám phóng kiếm đâm vào giữa vòng kiếm quang
của lão thì không còn gì mà tỷ đấu nữa.
Lão nhìn Lệnh Hồ Xung hồi lâu rồi thở dài nói: -Lệnh Hồ công tử! Lão phu có
mấy lời muốn nói với công tử.
Lệnh Hồ Xung lễ phép đáp: -Dạ! Vãn bối xin kính cẩn nghe lời giáo huấn.
Lão già kia liền đưa thanh trường kiếm giao trả cho hán tử gánh rau.
Lão dắt tay Lệnh Hồ Xung đi về phía cây lớn ở mé Đông.
Lệnh Hồ Xung cũng liệng cây trường kiếm xuống đất rồi sóng vai cùng lão mà
đi.
Hai người đã tới bên cây lớn thì đã cách bọn quần hào chừng mấy chục
trượng. Tuy còn nhòm thấy nhau, nhưng câu chuyện giữa hai người họ không
nghe thấy nữa.
Lão già ngồi xuống gốc cây, lão trỏ một phiến đá tròn ngay bên rồi bảo chàng:
-Công tử hãy ngồi xuống đây nói chuyện!
Lệnh Hồ Xung ngối xuống rồi, lão mới thủng thẳng nói: -Lệnh Hồ công tử!
Trong những nhân vật thanh niên mà về nhân tài cũng như về võ công thì
hiếm có người được như công tử.
Lệnh Hồ Xung đáp: -Không dám! Hành vi của vãn bối không được đoan chính
khiến cho thanh danh tàn tạ, sư môn cũng không dung nạp. Có đâu dám lãnh
thụ phần trọng vọng của tiền bối như vậy?
Lão già nói: -Bọn võ sĩ chúng ta chỉ cốt hành động cho quang minh lỗi lạc,
không thẹm với lương tâm là đủ. Hành vi của công tử tuy có chỗ ngông cuồng,
phóng đãng, không câu nệ tập tục, nhưng cũng không mất tư cách hành động
của bậc đại trượng phu. Lão phu đã ngấm ngầm phái người đi nghe ngóng, thì
cuộc điều tra không thấy công tử hành động có chỗ nào thật sự bại hoại. Còn
bọn người giang hồ đồn đại phao ngôn thì không đủ bằng cớ.
Lệnh Hồ Xung nghe lão già phân tích hành vi của mình như vậy, thật là những
câu trùng vào tâm khảm chàng. Bất giác chàng sinh lòng cảm kích, bụng bảo
dạ: -Vị tiền bối này chắc là một nhân vật trọng yếu trong Võ Đương, nếu
không thế thì sao lão lại ngấm ngầm cho người đi điều tra về hành động của
mình.
Bỗng nghe lão già nói tiếp: -Người thiếu niên xốc nổi là sự thường, ít người
tránh được. Nhạc Bất Quần bề ngoài ra vẻ khiêm hòa mà độ lượng lại rất hẹp
hòi …
Lệnh Hồ Xung nghe lão bình luận sư phụ chàng như vậy liền đứng dậy đáp: –
Ân sư đối đãi với vãn bối tình thâm như cha mẹ. Vãn bối không dám nghe lời
tiền bối kể tội gia sư.
Lão già tủm tỉm cười nói: -Công tử không phải là kẻ vong bản. Như vậy càng
hay.
Đột nhiên lão cất giọng trịnh trọng hỏi: -Công tử học được “Hấp tinh đại pháp”
đã bao lâu rồi?
Lệnh Hồ Xung đáp: -Nửa năm trước đây, vãn bối đã vô tình luyện tập môn này.
Lúc ban đầu mới rèn luyện, thực tình tại hạ không biết nó là Hấp tinh đại
pháp.
Lão già gật đầu nói: -Thế thì phải rồi! Vừa rồi công tử cùng lão phu ba lần giao
tiếp binh khí. Nội lực của lão phu bị công tử hút đi, nhưng lão phu phát giác ra
công tử không chuyên vận dụng công phu này để làm hại người. Lão phu có
điều muốn khuyên can chẳng hiểu công tử có chịu nghe chăng?
Lệnh Hồ Xung sợ hãi đáp: -Những lời của tiền bối toàn là lời vàng đá, dĩ nhiên
vãn bối phải kính cẩn vâng theo.
Lão già nói: -Hấp tinh yêu pháp này lúc lâm địch giao phong tuy uy lực vô
cùng mãnh liệt, nhưng lúc rèn luyện nó cũng có hại lớn cho bản thân. Công
lực càng thâm hậu thì tai hại càng nhiều. Vậy hay hơn hết là từ nay công tử
nên đình chỉ việc rèn luyện. Yêu công đó sau này còn khiến người biến đổi tâm
tính rồi sinh ra làm càn làm bậy. Khi đó khó lòng cứu vãn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.