Tag: Cách giải quyết vấn đề

  • 5 Whys

    5 Whys

    By

    5 Whys là một công cụ đơn giản, hiệu quả để nhìn nhận ra gốc rễ của một vấn đề.…