ví dụ
<hr> Phần tử được sử dụng để tách nội dung (hoặc xác định thay đổi) trong một trang HTML ( GẠCH NGANG THƯƠNG YÊU )
<p>
img src <img src=”image.jpg”> Hình ảnh HTML được xác định bằng thẻ <img>.

Tên tệp của nguồn hình ảnh được chỉ định trong thuộc tính src

a href <a href=”https://abc.com”>nội dung</a> Các liên kết HTML được xác định bằng thẻ <a>.

  Địa chỉ liên kết được chỉ định trong thuộc tính href

  alt
  <img src=”image.jpg” alt=”nội dung”>
  Các thuộc tính alt xác định một văn bản thay thế sẽ được sử dụng, khi một hình ảnh không thể được hiển thị
  width – height <img src=”image.jpg” width=”50″ height=”60″>
  style <p style=”color:red”>nội dung</p> Các thuộc tính style được sử dụng để xác định phong cách của một phần tử, như màu sắc, font chữ, kích thước, vv
  lang <html lang=”en-US”> Ngôn ngữ được khai báo với thuộc tính lang.
  title <p title=”chú thích”>nội dung.</p> một thuộc tính title được thêm vào sau phần tử <p> . Thì giá trị của thuộc tính tiêu đề sẽ được hiển thị dưới dạng chú giải khi bạn di chuột qua đoạn văn bản

  New Post