Thông tin truyện

Việt Nam sử lược - Quyển 1

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

806

Việt Nam sử lược - Quyển 1

Sử là sách không những chỉ để ghi-chép những công-việc đã qua mà thôi, nhưng lại phải suy-xét việc gốc-ngọn, tìm-tòi cái căn-nguyên những công-việc của người ta đã làm để hiểu cho rõ những vận-hội trị-loạn của một nước, những trình-độ tiến-hóa của một dân-tộc. Chủ-đích là để làm cái gương chung-cổ cho người cả nước được đời đời soi vào đấy mà biết cái sự sinh-hoạt của người trước đã phải lao tâm lao lực những thế nào, mới chiếm-giữ được cái địa-vị ở dưới bóng mặt trời này.Người trong nước có thông-hiểu những sự-tích nước mình mới có lòng yêu nước yêu nhà, mới biết cố-gắng học-hành, hết sức làm-lụng, để vun-đắp thêm vào cái nền xã-hội của tiên-tổ đã xây-dựng nên mà để lại cho mình. Bởi những lẽ ấy cho nên phàm dân-tộc nào đã có đủ cơ-quan và thể-lệ làm cho một nước độc-lập, thì cũng có sử cả. Nước Việt ta khởi đầu có sử từ đời nhà Trần, vào quãng thế-kỷ thứ XIII. Từ đó trở đi nhà nào lên làm vua cũng trọng sự làm sử. Nhưng cái lối làm sử của ta theo lối biên niên của Tàu, nghĩa là năm nào tháng nào có chuyện gì quan-trọng thì nhà làm sử chép vào sách. Mà chép một cách rất vắn-tắt cốt để ghi lấy chuyện ấy mà thôi, chứ không giải-thích cái gốc-ngọn và sự liên-can việc ấy với việc khác là thế nào.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Trang bìa 21/05/2022
2 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Tựa 21/05/2022
3 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – NƯỚC VIỆT NAM 21/05/2022
4 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần I: HỌ HỒNG-BÀNG (2879-258 tr. Tây-lịch) 21/05/2022
5 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần I: NHÀ THỤC (257-207 tr. Tây-lịch) 21/05/2022
6 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần I: XÃ-HỘI NƯỚC TÀU 21/05/2022
7 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần I: NHÀ TRIỆU (207-111 tr. Tây-lịch) 21/05/2022
8 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần II: BẮC-THUỘC LẦN THỨ NHẤT (111 tr. Tây-lịch – 39 sau Tây-lịch) 21/05/2022
9 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần II: TRƯNG-VƯƠNG ( 40 — 43 ) 21/05/2022
10 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần II: BẮC THUỘC LẦN THỨ HAI (43 — 544) 21/05/2022
11 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần II: NHÀ TIỀN-LÝ ( 544 — 602 ) 21/05/2022
12 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần II: BẮC THUỘC LẦN THỨ BA ( 603 — 939 ) 21/05/2022
13 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần II: KẾT-QUẢ CỦA THỜI BẮC-THUỘC 21/05/2022
14 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần III: NHÀ NGÔ ( 939 — 965 ) 21/05/2022
15 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần III: NHÀ ĐINH ( 968 — 980 ) 21/05/2022
16 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần III: NHÀ TIỀN-LÊ ( 980 — 1009 ) 21/05/2022
17 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần III: NHÀ LÝ ( 1010 — 1225 ) 21/05/2022
18 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần III: NHÀ LÝ (tt) ( 1010 — 1225 ) 21/05/2022
19 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần III: NHÀ TRẦN ( 1225 — 1400 ) 21/05/2022
20 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần III: GIẶC NHÀ NGUYÊN ( 1284 — 1288 ) 21/05/2022
21 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần III: GIẶC NHÀ NGUYÊN (tt) ( 1284 — 1288 ) 21/05/2022
22 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần III: NHÀ TRẦN Thời kỳ thứ hai (1293-1341) 21/05/2022
23 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần III: NHÀ TRẦN Thời-kỳ thứ ba (1341-1400) 21/05/2022
24 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần III: NHÀ HỒ ( 1400 — 1407 ) 21/05/2022
25 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần III: NHÀ HẬU TRẦN ( 1407 — 1413 ) 21/05/2022
26 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần III: THUỘC NHÀ MINH ( 1414 — 1427 ) 21/05/2022
27 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần III: MƯỜI NĂM ĐÁNH QUÂN TÀU ( 1418 — 1427 ) 21/05/2022
28 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần III: NHÀ LÊ ( 1428 — 1788 ) 21/05/2022
29 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần III: PHỤ-LỤC 21/05/2022
30 Việt Nam sử lược - Quyển 1 – Phần III: Những sách soạn giả dùng để kê cứu 21/05/2022

Bình luận