Việt Nam sử lược - Quyển 1

Trang bìaLệ Thần

TRẦN TRỌNG KIM

 

 

越 南 史 略

V I Ệ T – N A M

S Ử – L Ư Ợ C

(HISTOIRE DU VIÊT-NAM)

IN LẦN THỨ TƯ

Sửa-chữa cẩn-thận

 

NHÀ XUẤT-BẢN

TÂN VIỆT – HANOI

In và phát-hành tại Saigon

1951

 

 

 

Lệ thần

TRẦN-TRỌNG-KIM

 

VIỆT-NAM

SỬ-LƯỢC

QUYỂN I

 

BỘ GIÁO-DỤC
——————-
TRUNG-TÂM
HỌC-LIỆU
xuất-bản

 

 

BỘ GIÁO-DỤC

TRUNG-TÂM HỌC-LIỆU XUẤT-BẢN

Lần thứ nhất, 1971 : 80.000 cuốn

(Thêm Phụ-lục và Sách-dẫn)

 

 

M Ụ C – L Ụ C

______________

 Trang
Tựa vii — xii
Nước Việt Nam 1 — 8

THƯỢNG-CỔ THỜI-ĐẠI

Chương I.Họ Hồng-bàng11 — 16
Chương II.Nhà Thục17 — 20
Chương III.Xã-hội nước Tàu21 — 26
Chương IV.Nhà Triệu29 — 34

BẮC-THUỘC THỜI-ĐẠI

Chương I.Bắc-thuộc lần thứ nhất37 — 38
Chương II.Trưng-vương39 — 40
Chương III.Bắc-thuộc lần thứ hai41 — 51
Chương IV.Nhà Tiền-Lý53 — 56
Chương V.Bắc-thuộc lần thứ ba57 — 68
Chương VI.Kết-quả của thời-đại Bắc-thuộc71 — 78

TỰ-CHỦ THỜI-ĐẠI

Chương I.Nhà Ngô81 —   83
Chương II.Nhà Đinh85 —   88
Chương III.Nhà Tiền-Lê89 —   92
Chương IV.Nhà Lý93 — 107
Chương V.Nhà Lý ( tiếp theo )109 — 118
Chương VI.Nhà Trần ( Thời-kỳ thứ nhất )119 — 132

 

 

 Trang
Chương VII.Giặc nhà Nguyên — I133 — 150
Chương VIII.Giặc nhà Nguyên — II151 — 162
Chương IX.Nhà Trần ( Thời-kỳ thứ hai )163 — 172
Chương X.Nhà Trần ( Thời-kỳ thứ ba )173 — 188
Chương XI.Nhà Hồ189 — 197
Chương XII.Nhà Hậu-Trần199 — 206
Chương XIII.Thuộc nhà Minh211 — 216
Chương XIV.Mười năm đánh quân Tàu217 — 245
Chương XV.Nhà Lê247 — 276
Phụ-lục.Phiên âm bài Bình Ngô đại-cáo277 — 280
Những-sách soạn-giả dùng để kê-cứu281

BẢN-ĐỒ

1. Nước Tàu về đời nhà Tần27
2. Nước Tàu về đời Tam-quốc45
3. Nước Tàu về đời Ngũ Quý69
4. Nước Nam khi nhà Trần chống với Mông-cổ135

BIỂU-ĐỒ

1. Ngô-triều thế-phổ83
2. Đinh-triều thế-phổ88
3. Tiền-Lê triều thế-phổ92
4. Lý-triều thế-phổ117
5. Hồ-triều thế-phổ197
6. Trần-triều thế-phổ207
7. Lê-triều thế-phổ271

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.