Trang Tử

Trang Tử (khoảng năm 369 – 286 trước công nguyên), tên Chu, sinh cùng thời với Mạnh Tử. Ông là người Mông nước Tống thời Chiến Quốc, là nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà văn học nổi tiếng. Ông cũng là nhân vật đại diện cho trường phái Đạo gia, kế thừa và phát triển tư tưởng của Lão Tử. Người đời sau nâng ông lên song hành cùng với Lão Tử và gọi là “Lão Trang”.

Tác Phẩm: