Thông tin truyện

Việt Nam sử lược – Quyển 2

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

644

Việt Nam sử lược – Quyển 2

Sử của mình đã không hay, mà người mình lại không mấy người biết sử. Là vì cái cách học-tập của mình làm cho người mình không có thể biết được sử nước mình. Bất kỳ lớn nhỏ, hễ ai cắp quyển sách đi học thì chỉ học sử Tàu,chứ không học sử nước nhà. Rồi thơ-phú văn-chương gì cũng lấy điển-tích ở sử Tàu, chứ chuyện nước mình thì nhất-thiết không nói đến. Người mình có ý lấy chuyện nước nhà làm nhỏ-mọn không cần phải biết làm gì. Ấy cũng là vì xưa nay mình không có quốc-văn, chung thân chỉ đi mượn tiếng người, chữ người mà học, việc gì cũng bị người ta cảm-hóa, chứ tự mình thì không có cái gì là cái đặc-sắc, thành ra thật rõ như câu phương-ngôn: « Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng ! »

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Trang bìa 21/05/2022
2 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Tự chủ thời đại: NHÀ HẬU LÊ – Thời-kỳ phân-tranh ( 1533 — 1788 ) 21/05/2022
3 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Tự chủ thời đại: NAM-TRIỀU BẮC-TRIỀU (1527-1592) 21/05/2022
4 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Tự chủ thời đại: TRỊNH NGUYỄN PHÂN-TRANH 21/05/2022
5 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Tự chủ thời đại: SỰ CHIẾN-TRANH 21/05/2022
6 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Tự chủ thời đại: CÔNG-VIỆC HỌ TRỊNH LÀM Ở ĐẤT BẮC 21/05/2022
7 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Tự chủ thời đại: CÔNG-VIỆC HỌ NGUYỄN LÀM Ở MIỀN NAM 21/05/2022
8 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Tự chủ thời đại: NGƯỜI ÂU-CHÂU SANG NƯỚC VIỆT-NAM 21/05/2022
9 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Tự chủ thời đại: VẬN TRUNG-SUY CỦA CHÚA NGUYỄN 21/05/2022
10 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Tự chủ thời đại: HỌ TRỊNH MẤT NGHIỆP CHÚA 21/05/2022
11 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Tự chủ thời đại: NHÀ HẬU-LÊ MẤT NGÔI VUA 21/05/2022
12 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Tự chủ thời đại: NHÀ NGUYỄN TÂY-SƠN (1788 – 1802) 21/05/2022
13 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Tự chủ thời đại: NGUYỄN-VƯƠNG NHẤT-THỐNG NƯỚC NAM 21/05/2022
14 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Cận kim thời đại: NHÀ NGUYỄN – THẾ-TỔ (1802 – 1819) 21/05/2022
15 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Cận kim thời đại: THÁNH-TỔ (1820 – 1840) 22/05/2022
16 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Cận kim thời đại: THÁNH-TỔ (1820-1840) tt 22/05/2022
17 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Cận kim thời đại: HIẾN-TỔ (1841 – 1847) 22/05/2022
18 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Cận kim thời đại: DỰC-TÔNG (1847-1888) 22/05/2022
19 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Cận kim thời đại: CHẾ-ĐỘ VÀ TÌNH-THẾ NƯỚC VIỆT-NAM ĐẾN CUỐI ĐỜI TỰ-ĐỨC 22/05/2022
20 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Cận kim thời đại: NƯỚC PHÁP LẤY ĐẤT NAM-KỲ 22/05/2022
21 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Cận kim thời đại: GIẶC-GIÃ Ở TRONG NƯỚC 22/05/2022
22 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Cận kim thời đại: QUÂN NƯỚC PHÁP LẤY BẮC-KỲ Lần thứ nhất 22/05/2022
23 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Cận kim thời đại: QUÂN NƯỚC PHÁP LẤY BẮC-KỲ Lần thứ hai 22/05/2022
24 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Cận kim thời đại: CUỘC BẢO-HỘ CỦA NƯỚC PHÁP 22/05/2022
25 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Cận kim thời đại: CHIẾN-TRANH VỚI NƯỚC TÀU 22/05/2022
26 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Cận kim thời đại: LOẠN Ở TRUNG-KỲ 22/05/2022
27 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Cận kim thời đại: VIỆC ĐÁNH-DẸP Ở TRUNG-KỲ VÀ Ở BẮC-KỲ 22/05/2022
28 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Cận kim thời đại: CÔNG-VIỆC CỦA NGƯỜI PHÁP TẠI VIỆT-NAM 22/05/2022
29 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Cận kim thời đại: NIÊN – BIỂU 22/05/2022
30 Việt Nam sử lược – Quyển 2 – Cận kim thời đại: TÌNH-THẾ NƯỚC NAM TỪ NĂM GIÁP-TUẤT VỀ SAU 22/05/2022

Bình luận