Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao

Giới thiệuALSO BY JOHN GREEN

Looking for Alaska

An Abundance of Katherines

Paper Towns

Will Grayson, Will Grayson

WITH DAVID LEVITHAN

DUTTON BOOKS | An imprint of Penguin Group (USA) Inc.

DUTTON BOOKS

A MEMBER OF PENGUIN GROUP (USA) INC.
Published by the Penguin Group | Penguin Group (USA) Inc., 375 Hudson Street, New York, New York 10014, U.S.A. | Penguin Group (Canada), 90 Eglinton Avenue East, Suite 700, Toronto, Ontario M4P 2Y3, Canada (a division of Pearson Penguin Canada Inc.) | Penguin Books Ltd, 80 Strand, London WC2R 0RL, England | Penguin Ireland, 25 St Stephen’s Green, Dublin 2, Ireland (a division of Penguin Books Ltd) | Penguin Group (Australia), 250 Camberwell Road, Camberwell, Victoria 3124, Australia (a division of Pearson

Australia Group Pty Ltd) | Penguin Books India Pvt Ltd, 11 Community Centre, Panchsheel Park, New Delhi – 110 017, India | Penguin Group (NZ), 67 Apollo Drive, Rosedale, Auckland 0632, New Zealand (a division of Pearson New Zealand Ltd) | Penguin Books (South Africa) (Pty) Ltd, 24 Sturdee Avenue, Rosebank, Johannesburg 2196, South Africa | Penguin Books Ltd, Registered Offices: 80 Strand, London WC2R 0RL, England

This book is a work of fiction. Names, characters, places, and incidents are either the product of the author’s imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, business establishments, events, or locales is entirely coincidental.

Copyright © 2012 by John Green

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, scanned, or distributed in any printed or electronic form without permission. Please do not participate in or encourage piracy of copyrighted materials in violation of the author’s rights.
Purchase only authorized editions. Published simultaneously in Canada.

The publisher does not have any control over and does not assume any responsibility for author or third-party websites or their content.

CIP Data is available.

Published in the United States by Dutton Books, a member of Penguin Group (USA) Inc. 345 Hudson Street, New York, New York 10014

www.penguin.com/teen

Designed by Irene Vandervoort

ISBN 978-1-101-56918-4

DÀNH TẶNG ESTHER EARL

Lúc thủy triều dâng, chú Tulip Hà Lan quay mặt về phía đại dương: “Kết hợp cũng đây hàn gắn cũng đây hủy hoại cũng đây che đậy cũng đây bộc lộ cũng đây. Nhìn nó mà xem, dâng lên rồi rút xuống, cuốn theo tất cả.”

“Cái gì vậy chú?” tôi hỏi.

“Nước,” chú Hà Lan nói. “À, và cả thời gian.”

— PETER VAN HOUTEN, Nỗi đau tột cùng.

THE FAULT IN OUR STARS

Copyright © 2012 by John Green

All rights reserved

LỖI LẦM Ở NHỮNG VÌ SAO

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh The Fault in Our Stars của John Green,

Dutton Books 2012.

Bản dịch tiếng Việt © Nguyễn Huy Hoàng, 2014.

GHI CHÚ CỦA TÁC GIẢ

Đây khó được coi là lời ghi chú của tác giả hơn là lời nhắc lại dòng
[1]

chữ nhỏ được in cách đây một vài trang trước : Cuốn sách này là sản phẩm hư cấu. Tôi tưởng tượng ra nó.
Các cuốn tiểu thuyết cũng như độc giả của chúng đều không hưởng lợi ích gì từ việc cố gắng phỏng đoán liệu có bất kỳ sự kiện thực tế nào ẩn sau một câu chuyện hay không. Những nỗ lực như vậy sẽ tấn công chính cái ý nghĩa mà những câu chuyện tưởng tượng có thể đem lại, vốn đã thành một giả định ăn sâu vào máu của giống loài chúng ta.

Tôi trân trọng sự hợp tác của bạn trong vấn đề này.

PHOTO BY TON KOENE, 2009

is an award-winning, #1 bestselling author of Looking for Alaska, An Abundance of Katherines, Paper Towns, Will Grayson, Will Grayson (with David Levithan), and The Fault in Our Stars. His many accolades include the Printz Medal, a Printz Honor, and the Edgar Award. He has twice been a finalist for the LA Times Book Prize. With his brother, Hank, John is one half of the Vlogbrothers

(youtube.com/vlogbrothers), one of the most popular online video projects in the world. You can join the millions who follow John on Twitter (@realjohngreen) and tumblr (fishingboatproceeds.tumblr.com) or visit him online at johngreenbooks.com.

John lives with his wife and son in Indianapolis, Indiana.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.