Từ Tốt Đến Vĩ Đại

Phụ Lục 2.a : Phân Tích Nguồi Gốc Tổng Giám ĐốcBảng tóm tắt sau cho thấy tổng số Tổng giám đốc được đề bạt từ bên trong hay mời từ bên ngoài vào. Đối với mỗi công ty nhảy vọt, chúng tôi xem xét toàn bộ Tổng giám đốc trong giai đoạn 10 năm trước thời điểm nhảy vọt đến 1998. Đối với công ty đối trọng, chúng tôi cũng thực hiện phân tích tương tự, tương ứng với thời điểm chuyển đổi của công ty nhảy vọt được so sánh trực tiếp. Đối với công ty ngắn ngày, chúng tôi xem xét giai đoạn 10 năm trước khi họ cố gắng chuyển đổi đến 1998. Chúng tôi tính số Tổng giám đốc chỉ mới làm việc trong công ty 1 năm hoặc ít hơn là người được mời từ ngoài vào.

Công ty nhảy vọt

Số Tổng giám đốc

Số người từ bên ngoài

Phần trăm người từ bên ngoài

Abbott

6

0

0%

Circuit City

3

0

0%

Fannie Mae

4

2

50%

Gillette

3

0

0%

Kimberly-Clark

4

0

0%

Kroger

4

0

0%

Nucor

2

0

0%

Philip Morris

6

0

0%

Pitney Bowes

4

0

0%

Walgreens

3

0

0%

Wells Fargo

3

0

0%

Tổng cộng

42

2

4.76%

 

Công ty so sánh trực tiếp

Số Tổng giám đốc

Số người từ bên ngoài

Phần trăm người từ bên ngoài

Upjohn

6

2

33%

Silo

6

4

67%

Great Western

3

0

0%

Warner-Lambert

5

1

20%

Scott Paper

5

1

20%

A&P

7

2

29%

Bethlehem Stell

6

0

0%

R. J. Reynolds

9

3

33%

Addressograph

10

7

70%

Eckerd

4

0

0%

Bank of America

5

0

0%

Tổng cộng

65

20

30.77%

 

Công ty ngắn ngày

Số Tổng giám đốc

Số người từ bên ngoài

Phần trăm người từ bên ngoài

Burroughs

6

2

33%

Chrysler

4

3

75%

Harries

5

0

0%

Hasbro

3

0

0%

Rubbermaid

4

1

25%

Teledyne

3

0

0%

Tổng cộng

25

6

24%

Tổng cộng của nhóm công ty đối trọng

90

26

28.89%

 

 

Tổng số tổng giám đốc

Số người từ bên ngoài

Phần trăm người từ bên ngoài

Tỉ lệ công ty đối trọng và công ty nhảy vọt

Công ty nhảy vọt

42

2

4.76%

 

Công ty so sánh trực tiếp

65

20

30.77%

6.46%

Công ty ngắn ngày

25

6

24%

5.04

Tổng cộng nhóm công ty đối trọng

90

26

28.89%

6.07

 

 

Số công ty

Số công ty thuê Tổng giám đốc bên ngoài

Phần trăm số công ty thuê Tổng giám đốc bên ngoài

Tỉ lệ công ty đối trọng và công ty nhảy vọt

Công ty nhảy vọt

11

1

9.09%

 

Công ty so sánh trực tiếp

11

7

63.64%

7.0

Công ty ngắn ngày

6

3

50%

5.5

Tổng công ty nhóm công ty đối trọng

17

10

58.82%

6.47


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.