Thông tin truyện

TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

Tác giả:

La Quán Trung

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

3924

TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

Tam quốc Diễn Nghĩa lấy bối cảnh vào những năm cuối triều đại nhà Hán, sự suy yếu của của triều đình làm cho xã hội Trung Hoa rơi vào cảnh náo loạn. Vua tin dung hoạn quan khinh rẻ hiền tài, đam mê tửu sắc bỏ quên chính sự nên triều đình ngày càng đổ nát, cuộc sống người dân ngày càng lần than, cực khổ, giặc cướp nổi lên khắp nơi. Và nổi lên trong đó là loạn đảng khăn Vàng của anh em nhà Trương Giác với mấy vạn đồ đệ theo hầu. Loạn thế xuất anh hùng, nhiều hào kiệt bắt đầu lộ diện giúp nước nhà như ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trường Phi, quan Thừa ở Hạ Phi tên Tôn Kiên, Quan Kỵ đô uý Tào Tháo… Được sự giúp sức, cuối cùng triều đình cũng đánh tan được loạn đảng. Tuy nhiên, nhà vua vẫn ngựa quen đường cũ, bọn hoạn quan vẫn lộng hành. Thứ sử Tây Lương là Đổng Trác nhân cơ hội này đã phế truất vua cũ, lập vua mới rồi tự phong cho mình làm tướng quốc nắm hết quyền hành. Hành vi tàn bạo, lộng quyền của Đổng Trác khiến các quan vô cùng phẫn nổ. Thứ sử các châu, quận dẫn đầu là Kỳ Hương Hầu Viên Thiệu hội quân tiến đánh nhưng do nội bộ bất hoà nên quân đội cũng tan rã.
Kể từ thời điểm này các cuộc chiến tranh giành đất đai, quyền lực xảy ra liên miên không dứt giữa các lãnh chúa ở các châu quận, sau này dần dần hình thành nên thế Tam Quốc với Lưu Bị ở đất Thục, Tào Tháo nhà Ngụy và Tôn Quyền nhà Ngô. Cuộc chiến giữa 3 thế lực kéo dài gần một thế kỉ gây nên bao nhiêu tổn thất cho bá tánh đương thời nhưng đó cũng là những bản anh hùng ca về sự dũng cảm, mưu lược, tấm lòng nhân ái trung nghĩa của anh hùng Tam Quốc. Đó là những con người mà hậu thế chúng ta khi nhìn lại vẫn phải thấy cảm kích. Một truyện quân sự đầy sức hút, đọc và thu nhận những bài học quý giá cho chính mình.

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 001: Hội Ðào Viên Anh Hùng Kết Nghĩa – Ðánh Huỳnh Cân Hào Kiệt Lập Công 30/07/2017
2 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 002 : Nổi Giận Trương Phi Ðánh Khâm Sai – Lập Mưu Hà Tiến Trừ Phản Loạn 30/07/2017
3 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 003 : Bàn Phế Lập, Ðổng Trác Mắng Ðinh Nguyên – Tặng Xích Thố, Lý Túc Dụ Lữ Bố 30/07/2017
4 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 004 : Phế Hán Ðế, Trần Lưu Lên Ngôi – Lừa Ðổng Tặc, Mạnh Ðức Dâng Kiếm 30/07/2017
5 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 005 : Tiếp Hịch Văn, Các Trấn Ứng Tào Công – Phá Quan Ải, Tam Anh Chiến Lữ Bố 30/07/2017
6 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 006 : Ðốt Kim Quyết, Ðổng Trác Làm Càn – Giấu Ngọc Tỷ, Tôn Kiên Trái Ước 30/07/2017
7 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 007 : Viên Thiệu Qua Cầu Ðuổi Công Tôn Toản – Tôn Kiên Sang Sông Ðánh Lưu Cảnh Thăng 30/07/2017
8 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 008 : Vương Tư Ðồ Khéo Dụng Liên Hoàn Kế – Ðổng Thừa Tướng Náo Lộng Phượng Nghi Ðình 30/07/2017
9 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 009 : Trừ Hung Bạo, Lữ Bố Giúp Tư Ðồ – Chiếm Trường An, Lý Thôi Nghe Giả Hủ 30/07/2017
10 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 010 : Giúp Nhà Vua, Mã Ðằng Khởi Nghĩa – Báo Thù Cha, Tào Tháo Cất Quân 30/07/2017
11 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – HỒI 011 :Lưu Hoàng Thúc cứu Khổng Dung ở Bắc Hải – Lã Ôn Hầu phá Tào Tháo thành Bộc Dương 01/08/2017
12 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 012 : Đào Cung Tổ ba lần nhượng Từ Châu – Tào Mạnh Đức một phen đánh Lã Bố 01/08/2017
13 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 013 : Lý Thôi, Quách Dĩ một trận giao tranh – Dương Phụng, Đổng Thừa hai lần cứu giá 01/08/2017
14 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 014 : Tào Mạnh Đức rời giá đến Hứa Đô – Lã Phụng Tiên đang đêm cướp Từ Quận 01/08/2017
15 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 015 : Thái Sử Từ ham đả Tiểu Bá Vương – Tôn Bá Phù hăng đánh Nghiêm Bạch Hổ 01/08/2017
16 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 016 : Cửa nha môn, Phụng Tiên bắn kích – Sông Vị Thủy, Mạnh Đức thua quân. 01/08/2017
17 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 017 : Viên Công Lộ cất bảy cánh quân – Tào Mạnh Đức gặp ba ông tướng 01/08/2017
18 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 018 : Giả Văn Hòa liệu kế đánh thắng giặc – Hạ Hầu Đôn rút tên nuốt con ngươi 01/08/2017
19 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 019 : Thành Hạ Phí, Tào Tháo dùng binh – Lầu Bạch Môn, Lã Bố tuyệt mệnh 01/08/2017
20 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 020 : Tào A Man ra săn ruộng Hứa Điền – Đổng quốc cữu vâng chiếu trong nội các 01/08/2017
21 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 021 : Tào Tháo Uống Rượu Luận Anh Hùng – Vân Trường Lừa Mưu Giết Xa Trụ 03/08/2017
22 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 022 : Viên, Tào Khởi Ba Quân Mã Bộ – Quan, Trương Bắt Hai Tướng Vương, Lưu 03/08/2017
23 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 023 : Nễ Danh Sĩ Lõa Thân Mắng Quốc Tặc – Cát Thái Y Đầu Độc Chịu Thảm Hình 03/08/2017
24 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 024 : Quốc Tặc Hành Hung Giết Quý Phi – Hoàng Thúc Thua Chạy Ðầu Viên Thiệu 03/08/2017
25 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 025 : Núi Thổ San, Quan Công Giao Ba Việc – Thành Bạch Mã, Tào Tháo Mở Trùng Vây 03/08/2017
26 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 026 : Viên Bản Sơ Hao Binh Tổn Tướng – Quan Vân Trường Treo Ấn Tìm Anh 03/08/2017
27 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 027 : Qua Ải, Quan Công Chém Sáu Tướng – Ðưa Chủ, Xích Thố Lướt Ngàn Trùng 03/08/2017
28 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 028 : Chém Thái Dương, Anh Em Đoàn Tụ – Ðến Cổ Thành, Tôi Chúa An Vui 03/08/2017
29 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 029 : Tôn Sách Bất Bình Giết Vu Kiết – Tôn Quyền Nối Nghiệp Trấn Giang Ðông 03/08/2017
30 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 030 : Viên Thiệu Thất Trận Tại Quan Ðộ – Tào Tháo Thiếu Lương Cướp Ô Sào 03/08/2017
31 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 031 : Tào Tháo Ðại Phá Viên Bổn Sơ – Huyền Ðức Tạm Lánh Bên Lưu Biểu 03/08/2017
32 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 032 : Viên Thượng Tranh Dành Ðất Ký Châu – Hứa Nhu Ðịnh Kế Khơi Chương Hà 03/08/2017
33 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 033 : Tào Phi Ham Sắc Nạp Danh Thị – Quách Gia Tính Kế Định Liêu Ðông 03/08/2017
34 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 034 : Thái Phu Nhơn Lén Nghe Chuyện Mật – Lưu Huyền Ðức Qua Vực Ðàn Khê 03/08/2017
35 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 035 : Huyền Ðức Vui Mừng Gặp Ẩn Sĩ – Ðơn Phước Có Dịp Hầu Anh Quân 03/08/2017
36 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 036 : Lưu Bị Định Kế Đoạt Phàn Thành – Từ Thứ Tiến Cử Gia Cát Lượng 03/08/2017
37 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 037 : Tư Mã Hai Lần Cử Danh Sĩ – Lưu Bị Ba Phen Tới Thảo Lư 03/08/2017
38 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 038 : Chia Thiên Hạ, Long Trung Vạch Kế – Ðánh Trường Giang, Tôn Thị Báo Thù 03/08/2017
39 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 039 : Thành Kinh Châu, Lưu Phong Cầu Kế – Ðồi Bác Vọng, Gia Cát Dụng Binh 03/08/2017
40 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 040 : Thành Kinh Châu, Phu Nhơn Muốn Hiến – Nơi Tân Giả, Gia Cát Lửa Thiêu 03/08/2017
41 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 041 : Huyền Ðức Đưa Bá Tánh Sang Sông – Triệu Vân Liều Chết Cứu Minh Chúa 05/08/2017
42 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 042 : Trương Dực Ðức Đại Náo Cầu Trường Bản – Lưu Dự Châu Thua Chạy Cửa Hán Tân 05/08/2017
43 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 043 : Gia Cát Lượng Trổ Tài Hùng Biện – Lỗ Tử Kính Ra Sức Luận Bàn 05/08/2017
44 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 044 : Khổng Minh Dùng Trí Khích Châu Du – Tôn Quyền Quyết Chí Đánh Tào Tháo 05/08/2017
45 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 045 : Cửa Tam Giang, Tào Tháo Thất Trận – Quần Anh Hội, Tương Cán Mắc Mưu 05/08/2017
46 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 046 : Dùng Chước Lạ, Khổng Minh Mượn Tiễn – Dâng Kế Mật, Hoàng Cái Chịu Đòn 05/08/2017
47 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 047 : Hám Trạch Vì Bạn Dâng Hàng Thư – Bàng Thống Khéo Lập Kế Liên Hoàn 05/08/2017
48 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 048 : Trên Trường Giang, Tào Tháo Ngâm Thơ – Tỏa Chiến Thuyền, Bắc Quân Diệu Võ 05/08/2017
49 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 049 : Ðàn Thất Tinh Cầu Gió Phương Nam – Cửa Tam Giang Lửa Thiêu Quân Bắc 05/08/2017
50 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 050 : Gia Cát Lượng Khéo Tính Huê Dung – Vân Trường Vì Nghĩa Tha Tào Tháo 05/08/2017
51 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 051 : Tào Nhơn Hỗn Chiến Binh Giang Ðông – Khổng Minh Chọc Tức Châu Công Cẩn 05/08/2017
52 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 052 : Khổng Minh Từ Chối Khéo Tử Kính – Triệu Vân Kế Giỏi Đoạt Quế Dương 05/08/2017
53 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 053 : Vân Trường Thả Lão Tướng Huỳnh Trung – Tôn Quyền Đại Chiến Với Vă N Viễn 05/08/2017
54 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 054 : Trước Cửa Phật , Quốc Thái Được Rễ – Em Tôn Quyền , Hoàngthúc Nên Duyên 05/08/2017
55 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 055 : Lưu Huyền Ðức Nói Khích Phu Nhơn – Gia Cát Lượng Chọc Giận Công Cẩn 05/08/2017
56 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 056 : Tào Tháo Mở Hội Đền Ðồng Tước – Khổng Minh Chọc Chết Châu Công Cẩn 05/08/2017
57 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 057 : Gia Cát Lượng Khóc Viếng Châu Du – Bàng Sĩ Nguyên Chung Lo Việc Nước 05/08/2017
58 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 058 : Báo Phụ Thù, Mã Siêu Khởi Binh – Tào Mạnh Ðức Cắt Râu Bỏ Áo 05/08/2017
59 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 059 : Cẩm Mã Siêu Đại Chiến Hứa Chữ – Thắng Tây Lương, Tào Tháo Dương Danh 05/08/2017
60 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 060 : Trương Tòng Đi Sứ Gặp Dương Tu – Bàng Thống Nghị Kế Lấy Tây Thục 05/08/2017
61 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 61: Giữa Sông, Tử Long Đoạt A Ðẩu Tôn Quyền Hòa Hoãn Với Tào Man 03/10/2018
62 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 62: Ải Phù Quan, Cao Dương Táng Mạng Ðánh Lạc Thành , Hoàng Ngụy Đua Tranh 03/10/2018
63 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 63: Ngọa Long Thương Khóc Bàng Phượng Sồ Dực Ðức Vì Nghĩa Tha Nghiên Nhan 03/10/2018
64 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 64: Dùng Kế Khổng Minh Bắt Trương Nhiệm Mượn Binh Dương Phụ Đánh Mã Siêu 03/10/2018
65 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 65: Mã Siêu Vây Khổn Hà Mạnh Quan Lưu Bị Lãnh Chức Ích Châu Mục 03/10/2018
66 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 66: Quan Vân Trường Một Đao Phó Hội Phục Hoàng Hậu Vì Nưóc Bỏ Mình 03/10/2018
67 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 67: Tào Tháo Dẹp Yên Đất Hán Trung Trương Liêu Một Trận Oai Vang Dậy 03/10/2018
68 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 68: Với Trăm Quân, Cam Ninh Cướp Trại Quăng Chén Rượu, Tả Từ Bỡn Chơi 03/10/2018
69 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 69: Bói Kinh Dịch, Quản Lộ Tiên Tri Ðánh Gian Hùng, Trung Thần Tuẫn Tiết 03/10/2018
70 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 70: Trương Phi Lấy Ngọa Khẩu Ải Huỳnh Trung Đoạt Thiên Ðản San 03/10/2018
71 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 71: Huỳnh Trung Lấy Ðối San Triệu Vân Lấy Hán Thủy 03/10/2018
72 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 72: Gia Cát Lượng Dụng Mưu Lấy Hán Trung Tào A Man Rút Quân Về Tà Cốc 03/10/2018
73 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 73: Huyền Ðức Lên Ngôihán Trung Vương Quan Vân Trường Đánh Chiếm Tương Dương Quận 03/10/2018
74 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 74: Bàng Ðức Khiêng Hòm Tử Chiến Vân Trường Xổ Nước Thắng Quân 03/10/2018
75 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 75: Vân Trường Nạo Xươngtrị Độc Lữ Mông Áo Trắng Qua Sông 03/10/2018
76 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 76: Từ Quáng Đại Chiến Miên Thủy Vân Trường Bại Tẩu Mạch Thành 03/10/2018
77 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 77: Núi Ngọc Tuyền , Quancông Hiển Thánh Lạc Dương Thành , Tào Tháo Cảm Thần 03/10/2018
78 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 78: Chữa Chứng Đầu Nhức, Hoa Ðà Uổng Đời Trăn Trối Việc Sau, Tào Tháo Hết Kiếp 03/10/2018
79 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 79: Anh Chẹt Em , Tào Thực Phải Làm Thơ Cháu Bỏ Chú, Lưu Phong Đành Thọ Tội 03/10/2018
80 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 80: Phế Hán Chúa, Tào Tặc Đoạt Ngôi Cao Kế Nghiệp Lưu, Hán Vương Lên Ðế Vị 03/10/2018
81 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 81: Nóng Thù Anh , Trương Phi Bị Ám Hại Rửa Hờn Em, Tiên Chúa Khởi Binh Hùng 03/10/2018
82 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 82: Tôn Quyền Hàng Ngụy , Chịu Nhục Xin Cửu Tích Tiên Chúa Đánh Ngô , Vui Vẻ Thưởng Ba Quân 03/10/2018
83 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 83: Ðánh Hào Ðình, Tiên Chúa Diệt Quân Thù Giử Giang Khẩu, Thư Sinh Làm Đại Tướng 03/10/2018
84 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 84: Lục Tốn Đốt Bảy Trăm Dậm Trại Khổng Minh Bày “tám Cửa Trận Đồ” 03/10/2018
85 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 85: Tiên Chúa Di Chiếu Gửi Cô Nhi Khổng Minh Án Binh Cự Man Quốc 03/10/2018
86 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 86: Thử Trương Ôn, Tần Bật Khẩu Tranh Phá Tào Phi, Từ Thạnh Đốt Lửa 03/10/2018
87 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 87: Dẹp Giặc Rợ, Hán Thừa Tướng Thân Chinh Chống Binh Trời, Nam Man Vương Bị Bắt 03/10/2018
88 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 88: Vượt Lư Thủy, Khổng Minh Bắt Man Vương Biết Trá Hàng, Ba Phen Trói Mạnh Hoạch 03/10/2018
89 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 89: Hán Thừa Tướng Bốn Lên Dụng Mưu Nam Man Vương Năm Phen Bị Bắt 03/10/2018
90 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 90: Dùng Thú Máy, Sáu Bận Phá Quân Man Ðốt Giáp Mây, Bẩy Lần Bắt Mạnh Hoạch 03/10/2018
91 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 91: Tế Lư Thủy , Hán Thừa Tướng Rút Lui Ðánh Trung Nguyên, Võ Hầu Dâng Biểu 03/10/2018
92 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 92: Triệu Vân Sức Già Chém Ba Tướng Khổng Minh Dùng Trí Lấy Ba Thành 03/10/2018
93 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 93: Khương Duy Về Đầu Thục Chúa Khổng Minh Múa Lưỡi Giết Gian Thần 03/10/2018
94 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 94: Mã Tắc Trái Lời Khuyên, Nhai Ðình Thất Thủ Khổng Minh Ôm Đàn Gảy, Tư Mã Chạy Dài 03/10/2018
95 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 95: Khổng Minh Gạt Lệ Chém Mã Tắc Châu Phương Cắt Tóc Dụ Tào Hưu 03/10/2018
96 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 96: Khổng Minh Dâng Biểu Xuất Kỳ Sơn Khương Duy Tráo Thư Giết Binh Ngụy 04/10/2018
97 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 97: Theo Hớn Binh , Vương Song Bị Chém Lấy Trần Thương , Gia Cát Đề Binh 04/10/2018
98 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 98: Theo Hớn Binh , Vương Song Bị Chém Lấy Trần Thương , Gia Cát Đề Binh 04/10/2018
99 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 99: Gia Cát Lượng Tấn Binh Đến Kỳ Sơn Tư Mã Ý Đem Quân Vào Đất Thục 04/10/2018
100 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 100: Không Hiểu Kế Tào Chơn Thất Trận Ra Trận Tiền Tai Mắt Gặp Nhau 04/10/2018
101 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 101: Khổng Minh Ngũ Xuất Kỳ Sơn Trương Hấp Lâm Nơi Kiếm Các 04/10/2018
102 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 102: Khổng Minh Sáu Lần Ra Kỳ Sơn Tư Mã Ý Đại Chiến Nơi Vị Kiều 04/10/2018
103 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 103: Tư Mã Ý Bị Khốn Hồ Lô Cốc Khổng Minh Cầu Sao Ngũ Thượng Nguyên 04/10/2018
104 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 104: Tướng Tinh Rơi , Khổng Minh Chầu Trời Nhìn Tượng Gỗ, Tư Mã Ý Vỡ Mật 04/10/2018
105 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 105: Khổng Minh Chết, Còn Trừ Ngụy Diên Ngụy Chúa Đày Dân Cất Đền Đài 04/10/2018
106 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 106: Tuấn Hết Số Qui Thiên Tư Mã Ý Giả Bịnh Gạt Tào Sảng 04/10/2018
107 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 107: Tư Mã Ý Vấn Tội Tào Sảng Khương Duy Bại Trận Núi Ngưu Ðầu 04/10/2018
108 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 108: Tôn Quyền Hết Số Qui Thiên Tôn Tuấn Giữa Tiệc Bày Kế 04/10/2018
109 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 109: Vây Tư Mã, Khương Duy Dùng Mưu Cao Phế Tào Phương, Ngụy Gia Mang Quả Báo 04/10/2018
110 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 110: Văn Anh Đơn Kỵ Lui Binh Khương Duy Bối Thủy Phá Giặc 04/10/2018
111 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 111: Ðặng Ngãi Dụng Mưu Địch Khương Duy Gia Cát Ðản Nghĩa Thảo Tư Mã Chiêu 04/10/2018
112 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 112: Cứu Thọ Xuân, Vu Thuyên Liều Thác Lấy Trường Thành, Bá Uớc Án Binh 04/10/2018
113 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 113: Mắc Kế Ðinh Phụng, Tôn Lâm Thác Khương Duy So Tài Cùng Ðặng Ngãi 04/10/2018
114 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 114: Trừ Tư Mã, Ngụy Chúa Bị Hại Bỏ Lương Thảo, Khương Duy Cả Thắng 04/10/2018
115 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 115: Triệu Khương Duy , Hậu Chúa Cả Tin Xin Khẩn Điền , Tướng Quân Tránh Họa 04/10/2018
116 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 116: Chung Hội Tiến Binh Vào Tây Xuyên Võ Hầu Hiển Thánh, Núi Ðịnh Quân 04/10/2018
117 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 117: Qua Âm Bình, Ðặng Ngãi Tiến Binh Nơi Miêng Trước Tận Trung Thục Tướng 04/10/2018
118 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 118: Trước Tổ Miếu, Lưu Thầm Tự Vận Lấy Tây Xuyên, Ngụy Tướng Thành Công 04/10/2018
119 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 119: Mưu Sự Bại, Khương Duy Tuẫn Tiết Trời Quả Báo, Ngụy Chúa Mất Ngôi 04/10/2018
120 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Chương 120: Bình Ðông Ngô, Ðổ Dự Thành Công Hết Phân Cách Tới Hồi Thống Nhứt 04/10/2018

Bình luận