Thông tin truyện

TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

Tác giả:

La Quán Trung

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

1937

TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

Tam quốc Diễn Nghĩa lấy bối cảnh vào những năm cuối triều đại nhà Hán, sự suy yếu của của triều đình làm cho xã hội Trung Hoa rơi vào cảnh náo loạn. Vua tin dung hoạn quan khinh rẻ hiền tài, đam mê tửu sắc bỏ quên chính sự nên triều đình ngày càng đổ nát, cuộc sống người dân ngày càng lần than, cực khổ, giặc cướp nổi lên khắp nơi. Và nổi lên trong đó là loạn đảng khăn Vàng của anh em nhà Trương Giác với mấy vạn đồ đệ theo hầu. Loạn thế xuất anh hùng, nhiều hào kiệt bắt đầu lộ diện giúp nước nhà như ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trường Phi, quan Thừa ở Hạ Phi tên Tôn Kiên, Quan Kỵ đô uý Tào Tháo… Được sự giúp sức, cuối cùng triều đình cũng đánh tan được loạn đảng. Tuy nhiên, nhà vua vẫn ngựa quen đường cũ, bọn hoạn quan vẫn lộng hành. Thứ sử Tây Lương là Đổng Trác nhân cơ hội này đã phế truất vua cũ, lập vua mới rồi tự phong cho mình làm tướng quốc nắm hết quyền hành. Hành vi tàn bạo, lộng quyền của Đổng Trác khiến các quan vô cùng phẫn nổ. Thứ sử các châu, quận dẫn đầu là Kỳ Hương Hầu Viên Thiệu hội quân tiến đánh nhưng do nội bộ bất hoà nên quân đội cũng tan rã.
Kể từ thời điểm này các cuộc chiến tranh giành đất đai, quyền lực xảy ra liên miên không dứt giữa các lãnh chúa ở các châu quận, sau này dần dần hình thành nên thế Tam Quốc với Lưu Bị ở đất Thục, Tào Tháo nhà Ngụy và Tôn Quyền nhà Ngô. Cuộc chiến giữa 3 thế lực kéo dài gần một thế kỉ gây nên bao nhiêu tổn thất cho bá tánh đương thời nhưng đó cũng là những bản anh hùng ca về sự dũng cảm, mưu lược, tấm lòng nhân ái trung nghĩa của anh hùng Tam Quốc. Đó là những con người mà hậu thế chúng ta khi nhìn lại vẫn phải thấy cảm kích. Một truyện quân sự đầy sức hút, đọc và thu nhận những bài học quý giá cho chính mình.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 001: Hội Ðào Viên Anh Hùng Kết Nghĩa – Ðánh Huỳnh Cân Hào Kiệt Lập Công 30/07/2017
2 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 002 : Nổi Giận Trương Phi Ðánh Khâm Sai – Lập Mưu Hà Tiến Trừ Phản Loạn 30/07/2017
3 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 003 : Bàn Phế Lập, Ðổng Trác Mắng Ðinh Nguyên – Tặng Xích Thố, Lý Túc Dụ Lữ Bố 30/07/2017
4 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 004 : Phế Hán Ðế, Trần Lưu Lên Ngôi – Lừa Ðổng Tặc, Mạnh Ðức Dâng Kiếm 30/07/2017
5 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 005 : Tiếp Hịch Văn, Các Trấn Ứng Tào Công – Phá Quan Ải, Tam Anh Chiến Lữ Bố 30/07/2017
6 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 006 : Ðốt Kim Quyết, Ðổng Trác Làm Càn – Giấu Ngọc Tỷ, Tôn Kiên Trái Ước 30/07/2017
7 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 007 : Viên Thiệu Qua Cầu Ðuổi Công Tôn Toản – Tôn Kiên Sang Sông Ðánh Lưu Cảnh Thăng 30/07/2017
8 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 008 : Vương Tư Ðồ Khéo Dụng Liên Hoàn Kế – Ðổng Thừa Tướng Náo Lộng Phượng Nghi Ðình 30/07/2017
9 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 009 : Trừ Hung Bạo, Lữ Bố Giúp Tư Ðồ – Chiếm Trường An, Lý Thôi Nghe Giả Hủ 30/07/2017
10 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 010 : Giúp Nhà Vua, Mã Ðằng Khởi Nghĩa – Báo Thù Cha, Tào Tháo Cất Quân 30/07/2017
11 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – HỒI 011 :Lưu Hoàng Thúc cứu Khổng Dung ở Bắc Hải – Lã Ôn Hầu phá Tào Tháo thành Bộc Dương 01/08/2017
12 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 012 : Đào Cung Tổ ba lần nhượng Từ Châu – Tào Mạnh Đức một phen đánh Lã Bố 01/08/2017
13 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 013 : Lý Thôi, Quách Dĩ một trận giao tranh – Dương Phụng, Đổng Thừa hai lần cứu giá 01/08/2017
14 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 014 : Tào Mạnh Đức rời giá đến Hứa Đô – Lã Phụng Tiên đang đêm cướp Từ Quận 01/08/2017
15 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 015 : Thái Sử Từ ham đả Tiểu Bá Vương – Tôn Bá Phù hăng đánh Nghiêm Bạch Hổ 01/08/2017
16 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 016 : Cửa nha môn, Phụng Tiên bắn kích – Sông Vị Thủy, Mạnh Đức thua quân. 01/08/2017
17 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 017 : Viên Công Lộ cất bảy cánh quân – Tào Mạnh Đức gặp ba ông tướng 01/08/2017
18 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 018 : Giả Văn Hòa liệu kế đánh thắng giặc – Hạ Hầu Đôn rút tên nuốt con ngươi 01/08/2017
19 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 019 : Thành Hạ Phí, Tào Tháo dùng binh – Lầu Bạch Môn, Lã Bố tuyệt mệnh 01/08/2017
20 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 020 : Tào A Man ra săn ruộng Hứa Điền – Đổng quốc cữu vâng chiếu trong nội các 01/08/2017
21 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 021 : Tào Tháo Uống Rượu Luận Anh Hùng – Vân Trường Lừa Mưu Giết Xa Trụ 03/08/2017
22 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 022 : Viên, Tào Khởi Ba Quân Mã Bộ – Quan, Trương Bắt Hai Tướng Vương, Lưu 03/08/2017
23 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 023 : Nễ Danh Sĩ Lõa Thân Mắng Quốc Tặc – Cát Thái Y Đầu Độc Chịu Thảm Hình 03/08/2017
24 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 024 : Quốc Tặc Hành Hung Giết Quý Phi – Hoàng Thúc Thua Chạy Ðầu Viên Thiệu 03/08/2017
25 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 025 : Núi Thổ San, Quan Công Giao Ba Việc – Thành Bạch Mã, Tào Tháo Mở Trùng Vây 03/08/2017
26 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 026 : Viên Bản Sơ Hao Binh Tổn Tướng – Quan Vân Trường Treo Ấn Tìm Anh 03/08/2017
27 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 027 : Qua Ải, Quan Công Chém Sáu Tướng – Ðưa Chủ, Xích Thố Lướt Ngàn Trùng 03/08/2017
28 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 028 : Chém Thái Dương, Anh Em Đoàn Tụ – Ðến Cổ Thành, Tôi Chúa An Vui 03/08/2017
29 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 029 : Tôn Sách Bất Bình Giết Vu Kiết – Tôn Quyền Nối Nghiệp Trấn Giang Ðông 03/08/2017
30 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 030 : Viên Thiệu Thất Trận Tại Quan Ðộ – Tào Tháo Thiếu Lương Cướp Ô Sào 03/08/2017
31 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 031 : Tào Tháo Ðại Phá Viên Bổn Sơ – Huyền Ðức Tạm Lánh Bên Lưu Biểu 03/08/2017
32 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 032 : Viên Thượng Tranh Dành Ðất Ký Châu – Hứa Nhu Ðịnh Kế Khơi Chương Hà 03/08/2017
33 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 033 : Tào Phi Ham Sắc Nạp Danh Thị – Quách Gia Tính Kế Định Liêu Ðông 03/08/2017
34 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 034 : Thái Phu Nhơn Lén Nghe Chuyện Mật – Lưu Huyền Ðức Qua Vực Ðàn Khê 03/08/2017
35 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 035 : Huyền Ðức Vui Mừng Gặp Ẩn Sĩ – Ðơn Phước Có Dịp Hầu Anh Quân 03/08/2017
36 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 036 : Lưu Bị Định Kế Đoạt Phàn Thành – Từ Thứ Tiến Cử Gia Cát Lượng 03/08/2017
37 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 037 : Tư Mã Hai Lần Cử Danh Sĩ – Lưu Bị Ba Phen Tới Thảo Lư 03/08/2017
38 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 038 : Chia Thiên Hạ, Long Trung Vạch Kế – Ðánh Trường Giang, Tôn Thị Báo Thù 03/08/2017
39 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 039 : Thành Kinh Châu, Lưu Phong Cầu Kế – Ðồi Bác Vọng, Gia Cát Dụng Binh 03/08/2017
40 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 040 : Thành Kinh Châu, Phu Nhơn Muốn Hiến – Nơi Tân Giả, Gia Cát Lửa Thiêu 03/08/2017
41 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 041 : Huyền Ðức Đưa Bá Tánh Sang Sông – Triệu Vân Liều Chết Cứu Minh Chúa 05/08/2017
42 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 042 : Trương Dực Ðức Đại Náo Cầu Trường Bản – Lưu Dự Châu Thua Chạy Cửa Hán Tân 05/08/2017
43 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 043 : Gia Cát Lượng Trổ Tài Hùng Biện – Lỗ Tử Kính Ra Sức Luận Bàn 05/08/2017
44 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 044 : Khổng Minh Dùng Trí Khích Châu Du – Tôn Quyền Quyết Chí Đánh Tào Tháo 05/08/2017
45 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 045 : Cửa Tam Giang, Tào Tháo Thất Trận – Quần Anh Hội, Tương Cán Mắc Mưu 05/08/2017
46 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 046 : Dùng Chước Lạ, Khổng Minh Mượn Tiễn – Dâng Kế Mật, Hoàng Cái Chịu Đòn 05/08/2017
47 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 047 : Hám Trạch Vì Bạn Dâng Hàng Thư – Bàng Thống Khéo Lập Kế Liên Hoàn 05/08/2017
48 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 048 : Trên Trường Giang, Tào Tháo Ngâm Thơ – Tỏa Chiến Thuyền, Bắc Quân Diệu Võ 05/08/2017
49 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 049 : Ðàn Thất Tinh Cầu Gió Phương Nam – Cửa Tam Giang Lửa Thiêu Quân Bắc 05/08/2017
50 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 050 : Gia Cát Lượng Khéo Tính Huê Dung – Vân Trường Vì Nghĩa Tha Tào Tháo 05/08/2017
51 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 051 : Tào Nhơn Hỗn Chiến Binh Giang Ðông – Khổng Minh Chọc Tức Châu Công Cẩn 05/08/2017
52 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 052 : Khổng Minh Từ Chối Khéo Tử Kính – Triệu Vân Kế Giỏi Đoạt Quế Dương 05/08/2017
53 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 053 : Vân Trường Thả Lão Tướng Huỳnh Trung – Tôn Quyền Đại Chiến Với Vă N Viễn 05/08/2017
54 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 054 : Trước Cửa Phật , Quốc Thái Được Rễ – Em Tôn Quyền , Hoàngthúc Nên Duyên 05/08/2017
55 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 055 : Lưu Huyền Ðức Nói Khích Phu Nhơn – Gia Cát Lượng Chọc Giận Công Cẩn 05/08/2017
56 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 056 : Tào Tháo Mở Hội Đền Ðồng Tước – Khổng Minh Chọc Chết Châu Công Cẩn 05/08/2017
57 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 057 : Gia Cát Lượng Khóc Viếng Châu Du – Bàng Sĩ Nguyên Chung Lo Việc Nước 05/08/2017
58 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 058 : Báo Phụ Thù, Mã Siêu Khởi Binh – Tào Mạnh Ðức Cắt Râu Bỏ Áo 05/08/2017
59 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 059 : Cẩm Mã Siêu Đại Chiến Hứa Chữ – Thắng Tây Lương, Tào Tháo Dương Danh 05/08/2017
60 TAM QUỐC DIỄN NGHĨA – Hồi 060 : Trương Tòng Đi Sứ Gặp Dương Tu – Bàng Thống Nghị Kế Lấy Tây Thục 05/08/2017

Bình luận