Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa

69. Không Vì LợiCó lợi ắt có nhiễm, có nhiễm ắt có lợi;

có lợi có nhiễm Bồ Tát chẳng làm;

không lợi không nhiễm, Bồ Tát mới làm.

Thiền sư TÍN HỌC (? – 1190) – Bản dịch HT Thanh Từ

BÌNH: Phát khởi bởi từ bi, Bồ Tát phát nguyện tái sinh vô lượng kiếp để cứu tất cả chúng sinh ra khỏi khổ nạn sinh tử luân hồi. Được tụng đọc trong mỗi thời thiền định, bốn lời nguyện lớn của bậc Bồ Tát sau này sẽ trở thành máu thịt của bạn, hướng dẫn bạn đi xuyên suốt bóng tối vô minh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.