TIẾU NGẠO GIANG HỒ

057. Lệnh Hồ Xung dùng kế hoãn binhĐiền Bá Quang tủm tỉm cười mà không nói gì.
Lệnh Hồ Xung hỏi: -Huynh đài cười gì vậy? Võ công huynh đài thắng được tại
hạ chuyện dĩ nhiên. Huynh đài muốn ỷ mình bản lãnh cao cường để bắt tại hạ
xuống núi chăng?
Điền Bá Quang ôn tồn đáp: -Điền mỗ tuyệt nhiên không có ý thù nghịch Lệnh
Hồ huynh, dĩ nhiên không nghĩ đến chuyện đắc tội với tôn giá. Nhưng Điền mỗ
đã cao hứng đến đây, tất không muốn cụt hứng mà bỏ về.
Lệnh Hồ Xung gay gắt: -Điền Bá Quang! Đao pháp của huynh đài rất cao
thâm, huynh đài muốn giết hay đả thương tại hạ thực chẳng khó gì, nhưng
Lệnh Hồ Xung này thà chết chứ không chịu nhục. Cùng lắm là chịu mất mạng
về tay huynh đài, còn chuyện huynh đài muốn bắt tại hạ xuống núi thì nhất
định không được đâu.
Điền Bá Quang nghẹo đầu nghẹo cổ ngẫm nghĩ: -Ngày trước lúc ở sơn động
cũng như khi ở lầu Túy Tiên, mình cùng hắn hai phen giao thủ, quả nhiên
thằng cha này dũng mãnh tuyệt luân, lại cực kỳ bướng bỉnh. Hắn đã chẳng
biết sợ trời đất là gì thì chuyện hắn liều mạng là sự thực. Mình giết hắn thì
chẳng khó gì nhưng muốn bắt hắn lại không phải chuyện dễ dàng.
Gã nghĩ vậy liền nói: -Điền mỗ chịu lời ủy thác của người đến mời Lệnh Hồ
Xung đi gặp Nghi Lâm tiểu sư phụ một chuyến, thực không có ý gì khác, mà
sao Lệnh Hồ huynh chỉ tính đến chuyện liều mạng.
Lệnh Hồ Xung đáp: -Tại hạ đã không muốn làm việc gì thì đừng nói là Điền
huynh mà cả đến sư phụ, sư nương, Ngũ nhạc minh chủ hay tối cao là đức
hoàng đế cũng không tài nào min cưỡng được. Tại hạ nhất định không đi, vạn
lần không đi, mười vạn lần không đi!
Điền Bá Quang nói: -Lệnh Hồ huynh đã cố chấp như vậy Điền mỗ đành phải
đắc tội mất rồi.
Soạt một tiếng! Gã rút đao ra cầm tay.
Lệnh Hồ Xung cũng nổi giận nói: -Chưa nói đến chuyện động thủ, huynh đài
mới có ý nghĩ bắt tại hạ đã là đắc tội rồi. Thôi thì ngọn núi sám hối dãy Hoa
Sơn này bữa nay thành chôn xác Lệnh Hồ Xung.
Hắn hú lên một tiếng và cũng rút kiếm ra.
Điền Bá Quang thực tình không muốn giết Lệnh Hồ Xung, bụng bảo dạ: –
Thằng cha này thà chết chứ không chịu khuất phục, đối phó với hắn không
phải chuyện dễ. Nếu mình động thủ dù không muốn giết hắn nhưng hắn cứ
liều mạng thì thật bất lợi cho mình.
Bỗng hắn nghĩ ra được một kế, liền hỏi: -Lệnh Hồ Xung! Điền mỗ cùng cùng
Lệnh Hồ huynh đã không thù oán, hà tất phải tính đến chuyện liều mạng? Bây
giờ chúng ta đánh cuộc, Lệnh Hồ huynh nghĩ sao?
Lệnh Hồ Xung mừng thầm trong bụng, tự nhủ: -Đánh cuộc thì còn gì hay hơn
nữa. Dù mình thua vẫn còn cãi lý được.
Hắn làm bộ nghiêm nghị hỏi lại: -Đánh cuộc cái gì? Tại hạ thắng dĩ nhiên
không phải đi rồi, mà có thua cũng chẳng đi đâu.
Điền Bá Quang tủm tỉm cười nói: -Không ngờ khai sơn đệ tử phái Hoa Sơn lại
sợ phép khoái đao của Điền Bá Quang một cách quá lố, sợ đến nỗi không dám
đón tiếp ba chục chiêu.
Lệnh Hồ Xung sừng sộ nói: -Sợ cái gì? Đón tiếp không được đến bị huynh đài
chém một đao chết tươi cũng chẳng có chi là lạ.
Đừng nói 30 chiêu mà 300 chiêu tại hạ cũng vẫn đón tiếp như thường.
Điền Bá Quang dịu giọng: -Lệnh Hồ huynh! Không phải Điền mỗ coi thường
các hạ đâu, nhưng e rằng các hạ không chịu nổi 30 chiêu khoái đao là Điền
mỗ vỗ đít đi ngay, không lôi thôi gì nữa. Nhưng nếu may mà Điền mỗ thắng
được Lệnh Hồ huynh thì Lệnh Hồ huynh xuống núi theo Điền mỗ, đến gặp
Nghi Lâm tiểu sư phụ.
Lệnh Hồ Xung xoay chuyển ý nghĩ rất mau. Hắn nhớ lại những đao pháp của
Điền Bá Quang một lượt, bụng bảo dạ: -Sau khi mình đầu với gã hai phen đã
đem đao pháp của gã nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, mình còn thỉnh
giáo cả sư phụ, sư nương nữa. Bây giờ chỉ có việc tự vệ chẳng lẽ không chống
nổi 30 chiêu của gã ư?
Quyết định rồi Lệnh Hồ Xung lên tiếng quát: -Được rồi! Tại hạ đón tiếp 30
chiêu của huynh đài.
Đoạn hắn rút kiếm tấn công liền.
Hắn ra chiêu “Hữu phụng lai nghi” trong Hoa Sơn kiếm pháp. Lưỡi kiếm rung
động bật lên những tiếng vo vo. Lập tức Điền Bá Quang bị làn kiếm quang dầy
đặc chụp xuống.
Điền Bá Quang cất tiếng khen: -Hảo kiếm pháp!
Gã vung đao gạt đi, lùi lại một bước.
Lệnh Hồ Xung nói: -Một chiêu rồi!
Tiếp theo hắn ra chiêu “Thương tùng nghênh khách” để tấn công.
Điền Bá Quang lại khen: -Hảo kiếm pháp!
Gã biết chiêu này còn ẩn giấu những chiêu tiếp theo, không dám vung đao đỡ
gạt mà nghiêng người lướt chân đi tránh khỏi.
Cách né tránh này thực ra không phải một chiêu nhưng Lệnh Hồ Xung cũng
hô lớn: -Hai chiêu rồi.
Hắn không dừng tay chút nào lại phóng chiêu ra.
Lệnh Hồ Xung đánh năm chiêu liền, Điền Bá Quang hoặc đỡ gạt hoặc né
tránh, thủy chung vẫn không chịu phản kích.
Lệnh Hồ Xung đếm đến số 5 toan ra chiêu thứ 6 đưa lưỡi kiếm từ dưới hớt lên
trên thì Điền Bá Quang quát to một tiếng vung đao chém xuống.
Lúc đao kiếm sắp chạm nhau, Lệnh Hồ Xung vội hạ thấp thanh trường kiếm
xuống.
Điền Bá Quang lại quát: -Chiêu thứ 6, chiêu thứ 7, chiêu thứ 8, chiêu thứ 9,
chiêu thứ 10.
Cứ miệng đếm một chiêu thì tay chém một nhát. Gã đếm năm chiêu thanh
cương đao bổ xuống năm lần mà chiêu số vẫn không biến đổi cứ nhằm thẳng
đầu chém tới.
Những chiêu đao này sức nặng ngang nhau. Đao thứ 6 lại chém xuống Lệnh
Hồ Xung cảm thấy toàn thân bị kình lực trên đao của đối phương uy hiếp
tưởng chừng hơi thở cũng không thông. Hắn cố sức vung kiếm lên gạt.
“Choang” một tiếng rùng rợn! Đao kiếm chạm nhau, cánh tay tê nhức để rớt
thanh trường kiếm xuống đất. Điền Bá Quang lại chém một đao thứ 7.
Lệnh Hồ Xung nhắm mắt lại, không nói gì nữa.
Điền Bá Quang cười khanh khách hỏi: -Chiêu thứ mấy rồi?
Lệnh Hồ Xung mở mắt ra đáp: -Đao pháp của Điền huynh cố nhiên cao cường
hơn tại hạ, cả nội kình ở cánh tay cũng mạnh gấp mấy. Lệnh Hồ Xung này
không phải là địch thủ của huynh đài.
Điền Bá Quang cười nói: -Vậy thì đi thôi!
Lệnh Hồ Xung lắc đầu buông thõng: -Không đi!
Điền Bá Quang sa sầm nét mặt hỏi: -Lệnh Hồ huynh! Điền mỗ sở dĩ kính trọng
Lệnh Hồ huynh là ở chỗ Lệnh Hồ huynh cũng nam tử hán, cũng đại trượng
phu, nói rồi thủ tín. Bây giờ Lệnh Hồ huynh chịu thua trong vòng 30 chiêu sao
còn hối hận?
Lệnh Hồ Xung cãi: -Tại hạ không tin rằng trong vòng 30 chiêu huynh đài đã
thủ thắng. Bây giờ tại hạ bị thua là sự thực, nhưng tại hạ có nói là hễ thua là
theo huynh đài xuống núi đâu? Tại hạ nói thế bao giờ?
Điền Bá Quang nghĩ lại thì câu đó tự gã đề nghị ra chứ Lệnh Hồ Xung quả là
chưa nói. Gã liền khoa đao cười lạt nói: -Trong họ của các hạ có chữ Hồ là cáo,
quả nhiên tên đúng với sự thật, Lệnh Hồ huynh không nói thế thiệt, nhưng
tính sao đây?
Lệnh Hồ Xung đáp: -Vừa rồi tại hạ có thua huynh đài là thua ở chỗ kém sức
chứ trong lòng không phục. Huynh đài hãy chờ tại hạ nghỉ một lúc rồi chúng
ta lại tỷ đấu.
Điền Bá Quang nói: -Được lắm! Điền mỗ sẽ làm cho Lệnh Hồ huynh phải tâm
phục khẩu phục là chịu thua.
Gã ngồi xuống phiến đá bắt chéo tay, cười hì hì ngó Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung tự nghĩ: -Tên ác tặc này nhất định đòi mình theo gã xuống núi,
không hiểu có gian kế gì? Gã bảo là đi gặp Nghi Lâm sư muội chi chi đó nhất
định không phải thực tình. Gã không phải là đồ đệ chân chính của Nghi Lâm
sư muội, huống chi nàng là một vị nữ ni đạ xuất gia thanh tu ở phái Hằng Sơn.
Giới luật phái này vô cùng nghiêm khắc thì sao nàng lại đi đôi với tên đại đạo
chuyên nghề bẻ hoa nổi tiếng ác này?
Bây giờ mình cứ để gã quấn quít hoài thì làm sao thoát thân được?
Hắn nghĩ lại vừa rồi Điền Bá Quang chém liền sáu đao thì đao pháp tầm
thường, chỉ có uy lực cực kỳ mãnh liệt, không biết làm thế nào phá giải được?
Hắn tự nhủ: -Mình chỉ cần làm sao chiết giải được một đao thì việc chống đở
30 đao cũng chẳng khó gì.
Đột nhiên Lệnh Hồ Xung động tâm bụng bảo dạ: -Đêm trước trong khu hoang
sơn, Mạc Đại tiên sinh đã dùng sức mạnh hạ sát Đại tung dương thủ Phí Bân.
Kiếm pháp phái Hành Sơn cũng linh diệu khôn lường, mình có thể đối phó với
Điền Bá Quang bằng kiếm pháp đó là không chịu thua. Trên vách đá hậu động
kia có khắc nhiều thứ tuyệt chiêu của Hành Sơn kiếm pháp. Ta tới đó học lấy
ba bốn chục chiêu là có thể cùng Điền Bá Quang quyết sống mái. Rồi hắn lại
lẩm bẩm: -Hành Sơn kiếm pháp tinh diệu vô cùng thì trong khoảnh khắc làm
sao mà học được ngay? Thiệt là mình nghĩ vơ nghĩ vẩn.
Điền Bá Quang thấy trong chớp mắt mà nét mặt Lệnh Hồ Xung biến đổi mấy
lần, chợt lộ vẻ mừng thầm trong khóe mắt, chợt đã buồn thiu. Gã liền cười hỏi:
-Lệnh Hồ Xung! Các hạ đã nghĩ ra được ngụy kế gì để phá giải đao pháp của
Điền mỗ chưa?
Lệnh Hồ Xung nghe gã nhấn mạnh hai chữ “ngụy kế” bất giác nổi hung lớn
tiếng: -Muốn phá đao pháp của huynh đài tại hạ bất tất phải dùng ngụy kế chi
hết. Huynh đài ở đây mồm năm miệng mười rất là huyên náo khiến cho tại hạ
rối ruột phiền lòng không thể ngưng thần tĩnh trí được. Tại hạ vào trong sơn
động kia để ngẫm nghĩ một chút. Huynh đài đừng theo vào quấy nhiểu nữa.
Điền Bá Quang cười nói: -Lệnh Hồ huynh cứ vào đó mà nghĩ cho mệt xác Điền
mỗ không vào quấy rối đâu.
Lệnh Hồ Xung nghe gã nói to mấy tiếng “nghĩ cho mệt xác” thì mắng thầm một
tiếng rồi tiến vào sơn động.
Lệnh Hồ Xung thắp cây đèn lên chuồn vào hậu động đến thẳng chỗ vách đá
khắc đồ hình về Hành Sơn kiếm pháp để quan sát. Hắn thấy những đường
kiếm biến ảo phi thường. Nếu không chính mắt trông thấy thì chẳng bao giờ
tin được trên thế gian lại có những kiếm chiêu kỳ ảo, biến chuyển đột ngột
đến thế.
Hắn nghĩ bụng: -Chỉ trong khoảnh khắc mà muốn học cho hiểu thấu thì bất
luận là kiếm pháp gì cũng không thể được. Bây giờ mình chỉ lựa ít chiêu cổ
quái ly kỳ, biến ảo vô thường nhất học cho thuộc lòng để ra loạn đả loạn đấu
với gã may ra đánh gã không kịp trở tay cũng chưa biết chừng.
Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy rồi vừa coi vừa ghi nhớ. Tuy hắn thấy những chiêu
Hành Sơn kiếm pháp đều bị đối phương phá giải nhưng chắc Điền Bá Quang
chưa biết phép phá giải này nên hắn không đem lòng úy kỵ.
Lệnh Hồ Xung một mặt ghi nhớ, một mặt lấy tay nào trỏ nào vạch. Hắn mới
học được hơn hai chục chiêu biến hóa mà đã mất quá nửa giờ.
Bỗng nghe thanh âm Điền Bá Quang ở ngoài động vọng vào: -Lệnh Hồ huynh!
Nếu Lệnh Hồ huynh không ra thì Điền mỗ phải xông vào đó.
Lệnh Hồ Xung cầm kiếm nhảy ra la lên: -Được rồi! Bây giờ tại hạ lại tiếp huynh
đài hai chục chiêu nữa.
Điền Bá Quang cười hỏi: -Lần này Lệnh Hồ huynh lại thua thì sao?
Lệnh Hồ Xung đáp: -Nào phải thua một hai lần mà đã nhiều lần lắm rồi. Bây
giờ có thua thêm lẫn nữa cũng không sao.
Hắn chưa dứt lời thì thanh trường kiếm trong tay đã phóng ra như gió táp
mưa sa, bảy chiêu liền một lúc. Cả bảy chiêu này hắn mới học được theo đồ
hình trên vách đá hậu động. Thiệt là những chiêu biến ảo đến cùng cực.
Điền Bá Quang không ngờ kiếm pháp phái Hoa Sơn lại thiên biến vạn hóa đến
thế khiến cho gã chân tay luống cuống cứ phải lùi hoài.
Đến chiêu thứ mười mấy gã nghĩ thầm: -Kiếm pháp thằng cha này biến ảo đột
ngột một cách bất ngờ mà mình cứ đỡ hoài thì e rằng trong chớp mắt là để
hắn phá giải được ba chục chiêu.
Gã liền hú lên một tiếng, vung đao phản kích. Luồng đao của gã cực kỳ hùng
hậu khiến cho kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung tuy biến hóa khôn lường mà khó
bề thi triển.
Lệnh Hồ Xung đấu đến chiêu thứ 19 thì thanh trường kiếm của hắn bị lưỡi đao
của Điền Bá Quang hất văng đi. Hắn lùi lại hai bước la lên: -Điền huynh chỉ
thắng ở tại sức mạnh chứ không phải ở đao pháp. Lần này tại hạ đấu thua mà
vẫn không phục. Điền huynh để tại hạ vào trong kia ngẫm nghĩ một lúc rồi ra
đấu thêm ba chục chiêu nữa.
Điền Bá Quang cười nói: -Hiện giờ lệnh sư còn ở cách đây ngoài năm trăm
dặm. Lão gia đang đi kiếm tông tích Điền mỗ, phải mười ngày hay nửa tháng
nữa chưa chắc đã về đến núi Hoa Sơn. Vậy cái kế hoãn binh của Lệnh Hồ
huynh chẳng ích gì đâu!
Lệnh Hồ Xung nói: -Nếu trông vào sư phụ trở về để thu thập Điền huynh thì
đâu phải là anh hùng hảo hán? Tại hạ mắc trọng bệnh lâu ngày mới khỏi,
không đủ khí lực, nên Điền huynh chiếm được tiện nghi. Nếu tỷ đấu toàn bằng
chiêu số chẳng lẽ tại hạ không đỡ nổi 30 chiêu ư?
Điền Bá Quang cười nói: -Điền mỗ không mắc lừa Lệnh Hồ huynh đâu. Thắng
bằng nội lực cũng được. Ai thắng la thắng, bại là bại, còn tranh thắng bằng lỗ
miệng thì ăn thua gì?
Lệnh Hồ Xung nói: -Được rồi! Điền huynh hãy chờ đó. Đã là nam tử trượng
phu thì đừng sợ. Dù Điền huynh xuống núi chạy trốn, Lệnh Hồ Xung này cũng
không rượt theo đâu.
Điền Bá Quang cười ha hả lùi lại hai bước ngồi xuống phiến đá.
Lệnh Hồ Xung quay vào hậu động nghĩ thầm: -Điền Bá Quang đã đả thương
Địa Tuyệt đạo trưởng phái Thái Sơn, rồi đấu với Nghi Lâm sư muội. Vừa rồi
mình mới dùng kiếm pháp phái Hành Sơn để đấu với gã, vị tất gã đã hiểu võ
công của phái Tung Sơn.
Thế rồi hắn chạy vào vách đá coi võ công phái Tung Sơn, học được hơn chục
chiêu xong bụng bảo dạ: -Còn đến mười mấy tuyệt chiêu phái Hành Sơn vừa
rồi mình chưa sử dụng. Bây giờ mình đem xen kẽ vào với kiếm pháp phái Tung
Sơn, đồng thời cho ra vài chiêu kiếm pháp bản môn một cách đột ngột, không
chừng mình sẽ làm cho gã phải đầu nhức mắt hoa.
Nghĩ thế rồi không chờ Điền Bá Quang hô hoán đã chạy ra ngoài động để tỷ
đấu. Những kiếm chiêu của hắn lần này chợt là võ công phái Tung Sơn, chợt
đổi sang phái Hành Sơn gặp lúc khẩn yếu hắn lại thi triển tuyệt chiêu của phái
Hoa Sơn.
Điền Bá Quang không ngớt la: -Lạ quá! Lạ quá!
Nhưng đến chiêu thứ 22, gã tiến lên ba bước chí được mũi đao vào cổ họng
Lệnh Hồ Xung, bức bách hắn phải buông kiếm chịu thua.
Lệnh Hồ Xung nói: -Lần đầu tại hạ chỉ tiếp được mười chiêu, sau ngồi nghĩ một
lúc liền đỡ được 18 chiêu. Lại nghĩ lúc nữa đã chống được 21 chiêu. Điền
huynh! Như vậy Điền huynh đã sợ chưa?
Điền Bá Quang cười đáp: -Điền mỗ còn sợ cóc gì?
Lệnh Hồ Xung nói: -Tại hạ mà tịnh tâm suy nghĩ thì chỉ vài lần nữa là chống đủ
30 chiêu. Nếu còn tiếp tục suy luyện thêm sẽ có thể chuyển bại thành thắng.
Khi đó dù tại hạ không giết Điền huynh thì cuộc mưu đồ há chẳng hỏng bét?
Điền Bá Quang cười đáp: -Điền mỗ phiêu bạt giang hồ, trong những người đối
thủ thì Lệnh Hồ huynh là tay đa trí hơn hết, nhưng đáng tiếc võ công Lệnh Hồ
huynh lại kém xa Điền mỗ xa quá. Dù Lệnh Hồ huynh có tiến bộ thần tốc đến
đâu mà muốn trong vài giờ thắng lại được Điền mỗ thì trong thiên hạ quyết
chẳng bao giờ có chuyện lạ đó được.
Lệnh Hồ Xung nói: -Lệnh Hồ Xung này phiêu bạt giang hồ, trong những tay đối
thủ thì Điền huynh là người lớn mật càn rỡ hơn hết. Tuy đã thấy Lệnh Hồ Xung
này càng đánh càng mạnh mà vẫn không trốn chạy. Trong thiên hạ thật khó
mà tìm được người như vậy! Điền huynh hãy ngồi chơi, tại hạ suy luận một
lúc.
Điền Bá Quang cười nói: -Xin tùy tiện.
Lệnh Hồ Xung từ từ đi vào hậu động. Tuy miệng hắn ba hoa ra vẻ mặt thản
nhiên mà kỳ thực trong
bụng lo lắng khôn xiết. Hắn tự hỏi: -Thằng cha này đến Hoa Sơn phải chăng
có dự trù một âm mưu gì ghê gớm? Gã đã biết sư phụ mình đang kiếm gã để
trừ diệt mà sao còn rảng rang đến đây tỷ võ với mình? Gã kiếm chế được mình
dù không hạ sát tất điểm huyệt để mình không nhúc nhích được mới phải. Thế
mà gã lại tha hết lần này đến lần khác là có dụng ý gì?
Trong lòng Lệnh Hồ Xung vẫn thắc mắc Điền Bá Quang phen này lên núi Hoa
Sơn là có một vụ âm mưu khủng khiếp, nhưng hắn nghĩ mãi không sao hiểu
được đối phương có âm mưu gì hắn tự nhủ: -Bất luận Điền Bá Quang có mưu
đồ gì hay không, ta cũng phải tận tâm kiệt lực chiến đấu đến cùng. Nếu có cơ
hội ta phóng kiếm đâm chết gã cũng chẳng hề chi.
Quyết định rồi, Lệnh Hồ Xung tiến vào chỗ hình trên vách đá.
Lần này hắn dụng tâm ghi nhớ những chiêu cực kỳ tàn độc.
Lệnh Hồ Xung ra khỏi động thì trời đã sáng rõ. Trong lòng hắn quyết tâm giết
người mà ngoài mặt vẫn niềm nở nói: -Điền huynh ơi! Điền huynh giá lâm tệ
địa, tiểu đệ không tỏ hết được tình địa chủ thật áy náy vô cùng. Sau cuộc tỷ
võ này, bất luận ai thắng ai bại, tiểu đệ cũng mời Điền huynh nếm một chút
thổ sản của bản sơn.
Điền Bá Quang đáp: -Đa tạ Lệnh Hồ huynh.
Lệnh Hồ Xung lại cười nói: -Ngày sau tại hạ xuống núi nếu còn gặp Điền huynh
và mở cuộc tỷ đấu thì nên quyết một trận sống mái, đừng có làm như bữa nay
đem chiêu số ra mà đánh cuộc hơn thua.
Điền Bá Quang cười nói: -Được người bạn như Lệnh Hồ huynh mà giết đi thi
thật là đáng tiếc. Nhưng nếu Điền mỗ mà không giết, võ công Lệnh Hồ huynh
tiến triển thần tốc rồi có ngày kiếm pháp cao thâm hơn Điền mỗ thì khi đó
Lệnh Hồ huynh chẳng khi nào nhiêu dung một tên đại đạo hái hoa.
Lệnh Hồ Xung cười nói: -Chính thế! Thật khó mà được cơ hội mài dũa võ công
như bữa nay. Điền huynh! tiểu đệ tiến chiêu đây, xin Điền huynh chỉ giáo cho.
Điền Bá Quang cười nói: -Không dám. Xin mời Lệnh Hồ huynh!
Lệnh Hồ Xung cười nói: -Tiểu đệ càng nghĩ càng cảm thấy mình không phải là
đối thủ của Điền huynh.
Hắn chưa dứt lời đã phóng kiếm đâm tới. Mũi kiếm còn cách Điền Bá Quang
chừng ba thước, hắn đưa chéo sang mé tả đâm mạnh tới. Điền Bá Quang
vung đao lên gạt.
Lệnh Hồ Xung không chờ cho đao kiếm đụng nhau, đột nhiên đâm vào hạ bộ
đối phương. Chiêu này vừa mãnh liệt vừa hiểm độc vô cùng.
Điền Bá Quang giật mình kinh hãi, tung mình nhảy vọt lên cao.
Lệnh Hồ Xung thừa thế chém luôn ba nhát mà nhát nào cũng vận dụng hết
sức bình sinh nhằm đâm vào những huyệt trọng yếu.
Điền Bá Quang đã mất tiên cơ, lâm vào thế kém. Gã vung đao đỡ Đông gạt
Tây.
Bỗng nghe đánh “roạt” một tiếng. Mũi kiếm Lệnh Hồ Xung nhằm đâm vào vế
đùi bên phải Điền Bá Quang, xuyên thủng ống quần gã. Kiếm thế thần tốc phi
thường, nhưng còn cách da thịt Điền Bá Quang
không đầy một tấc.
Điền Bá Quang vung quyền đánh binh một cái, Lệnh Hồ Xung ngã lăn lông lốc.
Gã cười nói: -Lệnh Hồ huynh toàn sử dụng những chiêu ác độc muốn giết Điền
mỗ như vậy là phép rèn luyện võ công đấy ư?
Lệnh Hồ Xung đứng phắt dậy cười đáp: -Bất luận tiểu đệ làm gì thì làm, chung
qui vẫn không đụng đến một sợi lông của Điền huynh.
Hắn nhủ thầm trong bụng: -Bây giờ ngươi đã không giết ta thì ta cũng chẳng
cần để ý đến sự yên nguy cho bản thân, ta chỉ công chứ không chịu thủ, tất
phải chiếm được tiện nghi.
Hắn vừa cười hì hì vừa chạy lại nói: -Quyền bên trái của Điền huynh cũng
mạnh khiếp!
Điền Bá Quang cười nói: -Xin lỗi Lệnh Hồ huynh.
Lệnh Hồ Xung cười nói: -Tiểu đệ e rằng Điền huynh đã đánh gãy hai xương
sườn của tiểu đệ rồi cũng chưa biết chừng.
Hắn đi gần tới nơi đột nhiên xoay tay phóng kiếm đâm tới.
Chiên này thật là bất ngờ. Nó là tuyệt chiêu của phái Hằng sơn.
Điền Bá Quang đang giật mình kinh hãi thì mũi kiếm đối phương đâm tới bụng
dưới y không đầy vài tấc. Gã hoang mang phải lăn người đi để tránh.
Lệnh Hồ Xung từ trên đánh xuống đâm liền bốn kiếm.
Điền Bá Quang bị đánh rất rát gã hoang mang vô cùng coi chừng chỉ mấy
chiêu nữa là đối phương đâm được gã như đóng đinh xuống đất.
Không ngờ Điền Bá Quang đột nhiên phóng chân trái đá phốc vào cổ tay Lệnh
Hồ Xung. Tiếp theo gã phóng chân phải theo thế “Uyên ương liên hoàn” trúng
vào bụng dưới hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.