TIẾU NGẠO GIANG HỒ

181. Bị đuối lý, Ngọc Cơ nổi nóngĐào Chi Tiên chờ quần hùng dứt tiếng cười rồi nói: -Theo lời Nhạc tiên sinh thì
việc hợp nhất năm phái là mưu sự công ích cho võ lâm chứ không phải vì tư
lợi. Do đó nhân vật làm chưởng môn Ngũ nhạc phái cực kỳ hệ trọng. Anh em
Đào mỗ sẽ tận tâm vui lòng đứng ra gánh vác lấy công việc nặng nề này để
cho khỏi phụ lòng tin cậy của quần hùng.
Đào Căn Tiên buông tiếng thở dài nói: -Toàn thể bạn hữu giang hồ đã đồng
một chí hướng có lý nào anh em tại hạ lại tự thủ bàng quang mà không góp
sức để mưu việc chấn chỉnh lại đạo nghĩa giang hồ?
Sáu anh em Đào Cốc lục tiên kẻ tung người hứng, nghị luận rất hùng hồn
tưởng chừng như bọn họ đã được cống hiến đề cử lên làm chưởng môn Ngũ
nhạc phái.
Đột nhiên một lão già mình mặc áo vải trong phái Tung Sơn lớn tiếng hỏi: –
Những quái vật điên khùng kia! Có ai lựa chọn các ngươi lên làm chưởng môn
Ngũ nhạc phái đâu mà các ngươi huênh hoang khoác lác! Thật là những quân
mặt dầy, nói không biết ngượng miệng.
Lập tức bọn đệ tử Tung Sơn lớn tiếng reo hò.
Một người nói: -Bữa nay là một thịnh sự vui mừng cho cuộc hợp phái. Nếu
không thì ta đã chặt mười hai cái chân của sáu tên điên khùng này rồi.
Một người khác hỏi Lệnh Hồ Xung: -Lệnh Hồ chưởng môn! Sáu tên quái vật
này cùng phe với chưởng môn ăn càn nói rỡ đủ điều mà chưởng môn không
ngó tới ư?
Đào Hoa Tiên liền tóm lấy cơ hội lớn tiếng la: -Vừa rồi Tả Lãnh Thiền đã tuyên
bố năm phái ở Ngũ nhạc hợp thành Ngũ nhạc phái thì những tên phái Hằng
Sơn, phái Hoa Sơn … gì gì không còn tồn tại trong võ lâm nữa. Thế mà ngươi
kêu Lệnh Hồ Xung một điều chưởng môn hai điều chưởng môn thì thành ra
ngươi đã mặc nhiên thừa nhận y làm chưởng môn Ngũ nhạc phái rồi ư?
Đào Thực Tiên nói theo: -Theo ý tiểu đệ thì Lệnh Hồ Xung mà được suy tôn
làm chưởng môn Ngũ nhạc phái tuy có kém sáu anh em ta phần nào nhưng dù
sao cũng còn tạm được hơn là lựa chọn kẻ khác.
Đào Căn Tiên dõng dạc cất tiếng hỏi: -Nay bọn Tung Sơn đề cử Lệnh Hồ Xung
làm chưởng môn Ngũ nhạc phái thì toàn thể quý vị vó ý kiến gì không?
Quần hùng các phái chưa biết trả lời thế nào thì mấy trăm nữ đệ tử của phái
Hằng Sơn đồng thanh đáp: -Phải đó!
Lão già phái Tung Sơn thấy mình buột miệng kêu Lệnh Hồ Xung bằng chưởng
môn mà bị Đào Cốc lục tiên chụp lấy để đổ tội lên đầu thì mặt thẹn đỏ bừng
không biết làm thế nào, ấp úng mãi mới thốt ra lời: -Không … không phải tại
hạ … suy tôn Lệnh Hồ Xung …
Đào Căn Tiên liền nói: -Nếu ngươi không có ý định như vậy thì chắc là thừa
nhận chức chưởng môn Ngũ nhạc phái phải dành cho Đào Cốc lục tiên. Hay
lắm! Các hạ quả là con người hiểu thời vụ, nhất tâm lựa chọn Đào Cốc lục tiên.
Bọn Đào mỗ khước từ là trốn trành trách nhiệm mà nhận lấy cũng không khỏi
e thẹn.
Đào Chi Tiên nói theo: -Thôi bây giờ đành thế này vậy. Chúng ta cố gắng đứng
ra làm chưởng môn Ngũ nhạc phái trong vòng năm bảy tháng hay một năm để
sắp đặt đại cuộc cho ổn định rồi sẽ rút lui, nhường ngôi cho một nhân vật anh
hùng nào khác, chứ quyết chẳng tham quyền cố vị làm chi.
Đào Cốc lục tiên đồng thanh nói: -Hay lắm! Hay lắm! Thật là một cách ứng
biến rất thích hợp.
Bọn Đào Cốc lục tiên vừa dứt lời, Tả Lãnh Thiền cất tiếng lạnh lùng: -Sáu vị nói
hoài mà không sợ quá đa ngôn ư? Bữa nay ở trên đỉnh Tung Sơn này tụ hội
biết bao nhiêu anh hùng thiên hạ mà các vị ba hoa không ngớt, chẳng để ai
góp ý kiến thì ra các vị khinh rẻ quần hùng quá.
Đào Hoa Tiên đáp: -Được chứ! Sao lại không được? Ai muốn nói gì thì nói, hay
có hơi thúi cũng cứ việc phun ra.
Quần hùng nghe Đào Hoa Tiên nói vậy đều lặng yên vì ai cũng sợ mang tai
tiếng là mình nói thúi.
Sau một lúc lâu Tả Lãnh Thiền lại lên tiếng: -Liệt vị anh hùng dĩ nhiên chẳng
thiếu chi lời cao kiến xin hãy đưa ra cho hội cùng thảo luận. Chúng ta chẳng
cần đếm xỉa đến sáu tên điên khùng kia cho hội nghị mất cả hào hứng.
Lập tức Đào Cốc lục tiên dương sáu cái mũi ra như kiểu đánh hơi.
Sáu lão vừa ngửi vừa xua tay nói: -Thúi quá! Thúi quá! Không hiểu trung tiện
ở đâu phát ra mà thúi thế?
Lại một lão già trong phái Tung Sơn cất giọng oang oang: -Ngũ nhạc kiếm phái
như cây liền cành đã kết minh với nhau do Tả chưởng môn đứng ra làm minh
chủ. Tả minh chủ từng thống lãnh năm phái đã lâu, oai danh hiển hách võ
lâm, nay năm phái đã hợp nhất thành Ngũ nhạc phái thì lý đương nhiên chức
chưởng môn lại phải về tay Tả minh chủ chấp chưởng. Nếu để người khác e
rằng không ai chịu phục.
Đào Hoa Tiên lớn tiếng bài xích: -Vô lý! Vô lý! Việc hợp nhất năm phái là một
cuộc cách mạng đổi cũ thay mới thì chức chưởng môn cũng phải là một nhân
vật mới.
Đào Thực Tiên theo hùa: -Ngũ ca nói phải lắm! Nếu lại để chức chưởng môn
cho Tả Lãnh Thiền thì chỉ là thay vỏ chứ không đổi ruột. Đã chẳng có chút gì
mới mẻ thì hà tất phải hợp năm phái lại làm một?
Đào Chi Tiên nói: -Trong quần hùng có mặt tại đây ai làm chưởng môn Ngũ
nhạc phái cũng còn tạm được chỉ không thể để cho Tả Lãnh Thiền mà thôi.
Đào Thực Tiên lớn tiếng: -Tại hạ đề nghị: nếu ai cũng có thể làm được chưởng
môn Ngũ nhạc phái thì chúng ta thay phiên nhau mỗi người làm một ngày.
Bữa nay người này, bữa mai người khác. Có thế mới là công bằng. Bất luận già
trẻ lớn bé ai cũng có phân không ai bị bỏ rơi hết thảy đều vui lòng hỡi dạ.
Đào Căn Tiên nói: -Phải! Phải! Làm kiểu này hay lắm! Lão phu là hạng già nua
xin đề nghị một vị cô nương nhỏ tuổi nhất, người bé nhất lên làm chưởng môn
trước tiên. Cô bé này là Tần Quyên, nữ đệ tử phái Hằng Sơn. Bữa nay để cô
lên làm chưởng môn Ngũ nhạc phái là khỏi mang tiếng ỷ già hiếp trẻ, ỷ lớn
hiếp bé.
Bọn nữ đệ tử phái Hằng Sơn đã biết rõ Đào Cốc lục tiên đưa ra những đề nghị
tức cười này chẳng qua là để phá quấy Tả Lãnh Thiền mà thôi, các cô rất lấy
làm đắc ý nên đồng thanh lớn tiếng la: -Sáu vị anh hùng đưa ra ý kiến đó thật
là phải lắm!
Hơn ngàn người trong bọn quần hùng thấy công cuộc này không liên quan gì
đến mình nhưng họ vốn chán ghét Tả Lãnh Thiền nên mong cho công cuộc
này rồi chừng nào hay chừng ấy. Họ cũng theo hùa kéo gân cổ lên mà hưởng
ứng Đào Cốc lục tiên. Lúc này trên đỉnh núi Tung Sơn mạnh ai nấy nói thật là
một cuộc hỗn loạn xà ngầu.
Một lão đạo phái Thái Sơn cất giọng oang oang: -Chúng ta phải lựa chọn một
nhân vật tài đức song toàn oai danh lừng lẫy đồng thời là một bậc tiền bối cao
nhân lên làm chưởng môn Ngũ nhạc phái. Có lý đâu lại mỗi người luân phiên
lên làm một ngày được?
Thanh âm lão này rất chói chang.
Giữa những tiếng huyên náo om sòm mà cũng lọt vào tai nghe rất rõ.
Đào Chi Tiên liền đáp lại: -Nhân vật võ lâm hiện nay xứng đáng với tám chữ:
“Tài đức song toàn, oai danh lừng lẫy” thì ngoại trừ Đào Cốc lục tiên tại hạ xem
ra chỉ có Phương Chứng đại sư, phương trượng chùa Thiếu Lâm chứ không
còn ai nữa.
Mọi khi hễ Đào Cốc lục tiên lên tiếng nghị luận là quần hào lại phì cười nhưng
lần này Đào Cốc lục tiên đưa danh hiệu Phương Chứng đại sư không ai dám
cười đùa chớt nhả nữa. Chỉ trong khoảnh khắc hàng mấy ngàn người tụ hội
trên ngọn tuyệt đỉnh núi Tung Sơn yên lặng như tờ.
Nên biết Phương Chứng đại sư võ công cao cường tính tình lại chính trưc. Mấy
chục năm trời ai cũng đem lòng ngưỡng mộ. Phái Thiếu Lâm là một môn phái
lớn nhất võ lâm, thanh thế cực kỳ hưng thịnh. Vì thế tám chữ “tài đức song
toàn, oai danh lừng lẫy” khoác lên Phương Chứng đại sư không ai có điều gì dị
nghị nữa.
Đào Căn Tiên lớn tiếng: -Phương Chứng, phương trượng chùa Thiếu Lâm liệu
có đáng kể là một nhân vật tài đức song toàn, oai danh lừng lẫy không?
Mấy ngàn người đồng thanh đáp: -Đáng lắm! Đáng lắm!
Đào Căn Tiên nói: -Thế là các vị đã chứng khẩu đồng từ công nhận lòng
ngưỡng vọng của toàn thể anh hùng đối với bọn Phương Chứng đại sư so với
lòng ngưỡng vọng của mọi người đối với bọn Đào mỗ hãy còn có phần hơn.
Như vậy phải thỉnh Phương Chứng đại sư lên làm chưởng môn Ngũ nhạc phái
rồi.
Một số đông đồ đệ phái Tung Sơn và Thái Sơn liền la hét: -Sao các ngươi nói
càn? Phương Chứng đại sư là chưởng môn phái Thiếu Lâm có liên can gì đến
Ngũ nhạc phái?
Đào Căn Tiên nói: -Vừa rồi một vị lão đạo đã tuyên bố phải thỉnh một nhân vật
tài đức song toàn, oai danh lừng lẫy và là một bậc tiền bối cao nhân lên làm
chưởng môn Ngũ nhạc phái. Bọn ta lựa chọn được một nhân vật đâu phải
chuyện dễ dàng? Chẳng lẽ Phương Chứng đại sư không phải là nhân vật tài
đức song toàn oai danh lừng lẫy? Chẳng lẽ Phương Chứng đại sư cũng không
phải là một bậc tiền bối cao nhân? Theo lời ngươi thì Phương Chứng đại sư là
một người hậu bối đê nhân hay sao? Có lý nào thế được? Kẻ nào lớn mật dám
bảo Phương Chứng đại sư là hậu bối đê nhân không đáng làm chức chưởng
môn thì bọn Đào Cốc lục tiên này quyết liều mạng với hắn.
Đào Căn Tiên hỏi: -Phương Chứng đại sư đã làm chưởng môn phái Thiếu Lâm
mấy chục năm còm được thì sao lại không thể làm chưởng môn Ngũ nhạc
phái? Chỉ những tên cuồng đồ lớn mật mới dám bảo Phương Chứng đại sư
không biết làm chưởng môn hay không xứng đáng làm chưởng môn mà thôi.
Ngọc Cơ Tử ở phái Thái Sơn chau mày nói: -Dĩ nhiên Phương Chứng đại sư là
một nhân vật đức cao vọng trọng chẳng ai là không kính ngưỡng. Nhưng công
cuộc bữa nay của chúng ta là tuyển lựa chức chưởng môn cho Ngũ nhạc phái
mà Phương Chứng đại sư tới đây tham dự với địa vị tân khách sao lại kéo lão
gia vào công cuộc này được?
Đào Các Tiên hỏi: -Theo lời các hạ thì chúng ta không thể tuyển lựa Phương
Chứng đại sư làm chưởng môn Ngũ nhạc phái chỉ vì Thiếu Lâm và Ngũ nhạc
phái không có liên quan gì với nhau phải không?
Ngọc Cơ Tử đáp: -Chính là thế đó!
Đào Các Tiên hỏi: -Sao lại bảo phái Thiếu Lâm không có liên quan gì đến Ngũ
nhạc phái? Đào mỗ cho rằng quan hệ rất lớn. Xin hỏi Ngũ nhạc phái là những
phái nào?
Ngọc Cơ Tử đáp: -Các hạ đã biết rõ sao còn cố ý hỏi vặn? Ngũ nhạc phái tức là
năm phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn và Hằng Sơn.
Đào Hoa Tiên và Đào Thực Tiên đồng thanh lớn tiếng: -Trật rồi! Trật rồi! Tả
Lãnh Thiền vừa mới nói: Sau khi Ngũ nhạc kiếm phái nhập làm một thì những
tên phái Tung Sơn, Thái Sơn gì gì cũng không còn tồn tại nữa mà sao các hạ
lại nhắc đến hoài?
Đào Căn Tiên nói theo: -Xem thế đủ biết lão vẫn say mê về chuyện phe phái,
không bao giờ quên được ý niệm phe phái trong đầu óc. Chỉ còn chờ cơ hội là
mưu đồ khôi phục lại oai phong cho phái Thái Sơn, vãn hồi thanh thế của Nhật
Quang Phong.
Bây giờ quần hùng lại có nhiều người bật lên tiếng cười, bụng bảo dạ: -Đừng
tưởng Đào Cốc lục tiên là bọn dở điên dở khùng hễ ai nói lộn nửa câu là lập
tức mấy lão nắm lấy để xoay cho hết đường mở miệng.
Nên biết Đào Cốc lục tiên ngay từ thuở nhỏ còn là những đứa con nít lên ba
vừa tập nói đã bắt đầu cãi vã nhau. Họ chỉ rình những chỗ sơ hở của anh em
để đả kích. Mấy chục năm trời họ cãi lộn nhau, tranh luận với nhau như cơm
bữa. Bây giờ cả sáu bộ óc cùng đem ra sử dụng vào một phe với nhau để
chống đối người ngoài thì sáu cái mồm loa mép giải kia còn ai cãi lại được với
họ nữa?
Ngọc Cơ Tử bị bọn Đào Cốc lục tiên bắt bẻ tức giận vô cùng mà không biết nói
thế nào. Mặt lão lúc đỏ bừng lúc tái xanh.
Sau lão tức quá văng cùn: -Ta không nói với các ngươi nữa. Ngũ nhạc phái
gặp phải sáu cái quái thai này thật là vô phước.
Đào Hoa Tiên nghe Ngọc Cơ Tử nói vậy liền bắt bẻ: -Ngươi bảo Ngũ nhạc phái
gặp chuyện vô phước thì ra ngươi coi khinh rẻ phái này và không muốn đưa
mình vào đó rồi!
Đào Thực Tiên nói theo: -Bữa nay là ngày đầu tiên khai sơn lập phái ngươi đã
có quyền rủa Ngũ nhạc phái vô phườc thì còn mong gì cho bản phái mở mang
rộng lớn để cùng hai phái Thiếu Lâm, Võ Đương chia ba chân vạc khiến cho
người giang hồ kính ngưỡng nữa? Ngọc Cơ Tử! Sao lại có ác ý thốt ra những
lời bất tường như vậy?
Đào Diệp Tiên cũng lên tiếng: -Ngọc Cơ Tử thốt ra những lời xúi quẩy đủ hiểu
người hắn tuy người ở Ngũ nhạc phái mà lòng còn quyến luyến phái Thái Sơn.
Hắn chỉ mong cho việc hợp phái không thành, ngay ngày đâu tiên đã bị lật
nhào. Vậy Ngũ nhạc phái chúng ta dùng thứ chỗ dụng tâm khinh bạc như vậy
của hắn thế nào được?
Nhưng con nhà võ trên chốn giang hồ hàng ngày trải qua những cuộc đua
gươm máu chảy nên rất kiêng kỵ những triệu chứng bất thường. Quần hùng
nghe Đào Cốc lục tiên nói vậy đều nhận thấy rất có lý. Bữa nay mà Ngọc Cơ
Tử thốt ra lời Ngũ nhạc phái vô phước thật là điều không nên.
Chính Ngọc Cơ Tử cũng biết lỡ lời không dám nói gì nữa mà chỉ ngấm ngầm
uất hận Đào Cốc lục tiên.
Đào Căn Tiên cất tiếng chất vấn: -Ta bảo phái Thiếu Lâm và phái Tung Sơn có
liên quan với nhau mà Ngọc Cơ Tử lại bảo chẳng có liên quan gì. Bây giờ ta hỏi
lại hai phái đó có liên quan không? Ngươi nói đúng hay là ta nói đúng?
Ngọc Cơ Tử hậm hực đáp: -Ngươi thích cái đó có liên quan với nhau thì liên
quan chứ sao?
Đào Căn Tiên cười ha hả nói: -Việc thiên hạ khôn không qua lẽ, khỏe chẳng
qua lời. Vậy ta xin hỏi chùa Thiếu Lâm ở trên núi gì? Phái Tung Sơn ở ngọn núi
nào?
Đào Hoa Tiên nói ngay: -Chùa Thiếu Lâm ở trên ngọn Thiếu Thất còn phái
Tung Sơn ở trên ngọn Thái Thất. Cả Thái Thất lẫn Thiếu Thất đều thuộc về núi
Tung Sơn có đúng thế không? Tại sao lại bảo phái Thiếu Lâm không liên quan
với Tung Sơn? Cái này thật danh chính ngôn thuận chứ không phải chuyện cãi
chầy cãi cối.
Quần hùng nghe đều vừa ý gật đầu.
Đào Chi Tiên nói: -Vừa rồi Nhạc tiên sinh đã nói là cuộc hợp phái mục đính để
giảm bớt những chuyện tranh chấp trên chốn giang hồ. Vì thế nên tiên sinh
tán thành. Tiên sinh còn nói những môn phái có võ công tương tự hoặc ở khu
vực gần nhau thì nên hợp lại. Kể khu vực gần nhau thì chẳng có trường hợp
nào thuận tiện hơn là Thiếu Lâm và Tung Sơn vì hai môn phái lớn này ở cùng
trong một dãy núi. Nếu Thiếu Lâm và Tung Sơn không hợp phái thì e rằng lời
nói của Nhạc tiên sinh chỉ như một phát … một phát … hơi xì khó ngửi.
Quần hùng thấy Đào Chi Tiên muốn tránh chữ “Phá trung tiện” mà phải loanh
quanh lựa chữ hoài thì không khỏi nổi lên tràng cười ha hả.
Sự thực ai cũng hiểu rằng phái Thiếu Lâm và Tung Sơn hợp nhất là việc chẳng
bao giờ xảy ra được song Đào Cốc lục tiên nói rất đúng lý chứ không phải tầm
bậy.
Đào Căn Tiên nói: -Phương Chứng đại sư là một nhân vật ai cũng kính phục
hầu hết quần hùng đều muốn mời lão nhân gia lên làm chưởng môn Ngũ nhạc
phái nhưng vì có người nên ra vấn đề đại sư không ở trong Ngũ nhạc phái.
Bây giờ chỉ cần phái Thiếu Lâm và Ngũ nhạc phái hợp nhất kêu bằng “Thiếu
Lâm Ngũ nhạc phái” thì Phương Chứng đại sư liền trở nên chưởng môn nhân
của phái mới dựng này.
Đào Căn Tiên nói: -Đúng thế! Hiện nay ở trên cõi đời này mà đòi kiếm một
nhân vật hợp đức hơn Phương Chứng đại sư để cử làm chưởng môn thì chẳng
thể nào có được.
Đào Thực Tiên nói: -Bọn Đào Cốc lục tiên chúng ta đã khâm phục Phương
Chứng đại sư thì còn ai là không phục nữa?
Đào Hoa Tiên nói: -Nếu có người bất phục thì cứ việc đứng ra tỷ đấu với bọn
Đào mỗ. Nếu người đó thắng Đào mỗ thì lại tỷ đấu với Phương Chứng đại sư.
Thắng Phương Chứng đại sư sẽ tỷ đấu với những đại sư cao thủ ở Đạt Ma
đường, La Hán đường, Giới luật viện, Tàng kinh các trong chùa Thiếu Lâm. Hễ
thắng được các vị đại sư cao thủ ở Đạt Ma đường, La Hán đường, Giới luật
đường, Tàng kinh các trong chùa Thiếu Lâm sẽ đến tỷ đấu với Xung Hư đạo
trưởng phái Võ Đương.
Đào Thực Tiên ngắt lời: -Ngũ ca! Sao lại phải tỷ đấu với Xung Hư đạo trưởng ở
phái Võ Đương?
Đào Hoa Tiên đáp: -Hai vị chưởng môn phái Thiếu Lâm và Võ Đương đã có mối
giao tình đồng sinh cộng tử, chia sẻ vinh nhục mà Phương Chứng đại sư chùa
Thiếu Lâm bị kẻ khác đả bại thì có lý do nào Xung Hư đạo trưởng phái Võ
Đương lại chịu bỏ qua mà không ra mặt?
Đào Thực Tiên nói: -Phải rồi! Ngũ ca nói thế thật là hợp lý. Như vậy là sau khi
hạ thắng Xung Hư đạo trưởng, chưởng môn phái Võ Đương còn phải tỷ đấu
với bọn Đào Cốc lục tiên lần nữa.
Đào Căn Tiên hỏi: -Ô hay! Họ tỷ đấu với Đào Cốc lục tiên chúng ta rồi sao còn
phải tỷ đấu keo thứ hai làm chi?
Đào Thực Tiên đáp: -Lần đầu chúng ta bị thua chẳng lẽ cam tâm chịu hàng?
Dĩ nhiên chúng ta phải đấu cho đến một sống một còn như những âm hồn
chẳng bao giờ tiêu tan với quân khốn kiếp đó.
Quần hùng vốn có ác cảm với Ngọc Cơ Tử nghe Đào Cốc lục tiên nói liền cười
ầm lên. Thậm chí có người thét lên những tiếng quái dị để phá rối.
Ngọc Cơ Tử tức giận không bút nào tả xiết liền nhảy vọt ra thét lớn: -Đào Cốc
lục quái! Lão gia Ngọc Cơ Tử không lý luận với bọn điên khùng các ngươi nữa.
Các ngươi có giỏi lại đây đấu sức với lão gia.
Đào Căn Tiên thủng thẳng hỏi: -Nay chúng ta đã thành môn hạ trong Ngũ
nhạc phái với nhau nếu xảy cuộc xung đột động thủ thì thành ra huynh đệ
tương tàn hay sao?
Ngọc Cơ Tử đáp: -Các ngươi đã nhiều lời lại nói toàn những điều huyênh
hoang vô lý, đến quỷ thần cũng chén ghét thì ai mà chịu được? Ngũ nhạc phái
không còn các ngươi mới khỏi dơ tay bẩn mắt.
Đào Căn Tiên la lên: -À ra người đã động sát khí, muốn hạ sát anh em Đào mỗ
rồi.
Ngọc Cơ Tử chỉ hừ một tiếng chứ không trả lời.
Đào Chi Tiên chậm rãi nói: -Bữa nay là ngày hợp nhất năm phái chúng ta mà
bọn các ngươi ở phái Thái Sơn lại muốn ra tay hạ sát sáu vị cao thủ của phái
Hằng Sơn thì ra các ngươi vẫn nặng đầu óc phe phái. Hành động của các
ngươi như vậy mà bảo là Ngũ nhạc phái đồng tâm hiệp lực cứu khốn phò nguy
đấy ư?
Ngọc Cơ Tử bụng bảo dạ: -Thằng cha này nói nghe cũng có lý. Nếu bữa nay
mình ngang nhiên giết sáu anh em bọn chúng thì e rằng rồi đây đại cuộc tất
sẽ xảy nhiều chuyện rắc rối. Phái Hằng Sơn cũng có nhiều tay cao thủ tất họ
sẽ ra mắt trả thù cho chúng.
Lão nghĩ vậy liền cố nén cơn tức giận đáp: -Các ngươi đã hiểu đại nghĩa cần
phải đồng tâm hiệp lực cứu khốn phò nguy thì đừng tuôn ra luận điệu càn rỡ
làm trở ngại đại cuộc nữa.
Đào Diệp Tiên hỏi: -Còn những lời có tính cách xây dựng làm rạng rỡ tiền đồ
Ngũ nhạc phái, bổ ích cho toàn thể võ lâm đưa ra được không?
Ngọc Cơ Tử cười lạt đáp: -Chà các ngươi đừng lý luận nữa! Khi nào ở miệng
các ngươi lại thốt ra được những lời hợp lý và bổ ích?
Đào Hoa Tiên nói: -Việc đề cử chức chưởng môn cho Ngũ nhạc phái chẳng
những rất quan hệ cho tiền đồ bản phái mà còn có liên quan đến phúc họa
tương lai của toàn thể võ lâm. Sáu anh em Đào mỗ tận tâm suy nghĩ lựa chọn
một nhân vật tiền bối đức cao vọng trọng đứng ra đảm trách là vì công tâm.
Thế mà nhà ngươi lại vì óc lợi kỷ muốn đưa ra một hạng lưu manh vì hắn đút
lót cho ngươi 3 ngàn lạng vàng, bốn cô hầu xinh đẹp để lũ ngươi công kênh
hắn lên làm chưởng môn.
Ngọc Cơ Tử mặt giận hầm hầm, quát hỏi: -Ngươi dựng đứng lên những điều
vu vơ như vậy mà bảo là không ăn càn nói rỡ ư? Câu chuyện có người đút lót
cho ta ba ngàn lạng vàng và bốn cô gái đẹp ở đâu mà ra?
Đào Hoa Tiên đáp: -Oà! Có khi ta nói lầm về số mục thật. Nếu không ba ngàn
thì là bốn ngàn lạng. Còn gái đẹp chẳng đúng bốn cô thì cũng ba cô hoặc năm
cô chứ sao? Cái đó tự ngươi biết rồi. Kẻ nào được ngươi ủng hộ trong cuộc lựa
chọn làm chưởng môn tức người đã cho ngươi ăn của đút.
Ngọc Cơ Tử rút trường kiếm đánh soạt một tiếng rồi thét lớn: -Từ giờ trở đi
bọn mi ăn nói càn rỡ là máu loang mặt đất đó!
Đào Căn Tiên nổi lên tràng cười rộ. Hắn phưỡng ngực xông ra nói: -Ngươi đã
dùng hành động đốn mạt để hạ sát Thiên Môn đạo nhân, chưởng môn phái
Thái Sơn nhà ngươi còn muốn kéo bè để giết người chăng? Ngươi có giỏi thì
cứ làm cho ta máu loang mặt đất đi! Ngươi đã hạ sát Thiên Môn đạo nhân là
người cùng phe, bây giờ ngươi thử tái diễn cái trò quen thuộc đó vào mình ta
để quần hùng coi cho rõ mặt bọn đê hèn.
Hắn vừa nói vừa cất bước tiến về phía trước mặt Ngọc Cơ Tử.
Ngọc Cơ Tử vung trường kiếm lên thét: -Đứng lại ngay! Nếu mi còn tiến thêm
bước nữa đừng trách ta.
Đào Hoa Tiên cười sằng sặc đáp: -Ngươi nói rỡn với ta đó chứ? ngọn tuyệt
đỉnh núi Tung Sơn này há phải là đất riêng của nhà ngươi mà ngươi cấm được
ta? Ta muốn thả bước từ từ hay chạy lui chạy tới là quyền của ta. Ngươi lấy gì
mà cản ta được?
Đào Hoa Tiên tiếp tục tiến về phía trước mấy bước.
Ngọc Cơ Tử còn cách hắn không xa mấy nên đã nhìn rõ bộ mặt cổ quái, hàm
răng vàng khè của Đào Hoa Tiên nhe ra mà cười trông càng ghê tởm.
Lão tức giận đầy ruột lại thấy thái độ bướng bỉnh của Đào Hoa Tiên thì còn
nhịn thế nào được liền vung kiếm đâm thẳng vào trước ngực đối phương.
Đào Hoa Tiên vội né tránh, đồng thời lớn tiếng thóa mạ: -Quân đạo tặc thối
tha kia! Ngươi muốn động thủ thật chăng?
Nên biết kiếm thuật của Ngọc Cơ Tử đã luyện đến trình độ xuất thần nhập
hóa. Lão vung kiếm phóng ra một chiêu rồi lập tức hai chiêu liên hoàn. Chiêu
thức đã thần tốc phi thường lại cực kỳ chuẩn đích.
Đào Hoa Tiên vừa thóa mạ vừa né tránh được bốn chiêu kiếm của đối phương.
Song Ngọc Cơ Tử càng đánh chiêu thức càng mau lẹ hơn. Đào Hoa Tiên muốn
rút đoản kiếm ở sau lưng ra đỡ gạt mà không sao kịp được.
Bỗng kiếm quang lóe lên rồi nghe đánh sột một tiếng.
Mũi kiếm của Ngọc Cơ Tử đã đâm trúng vai Đào Hoa Tiên.
Giữa lúc ấy diễn biến đột ngột lại xảy ra: thanh trường kiếm của Ngọc Cơ Tử bị
tuột tay hất tung lên cao. Tiếp theo người lão bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Bốn
chân tay lão bị bọn Đào Căn Tiên, Đào Cán Tiên, Đào Chi Tiên, Đào Diệp Tiên
bốn bên chia nhau nắm lấy.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, bỗng thấy kiếm quang lấp loáng một
lưỡi gươm nhằm đỉnh đầu Đào Chi Tiên chém xuống.
Nhưng Đào Thực Tiên đã đứng chờ sẵn bên cạnh để hộ vệ cho đồng bọn. Đào
Thực Tiên vừa giơ kiếm lên gạt được lưỡi kiếm bổ xuống đầu Đào Chi Tiên thì
người kia lại thay đổi thế kiếm nhằm đâm vào trước ngực Đào Căn Tiên.
Đào Chi Tiên vội rút kiếm ra đỡ gạt. Hắn quay lại nhìn người vừa phóng kiếm
đâm Đào Căn Tiên và Đào Chi Tiên là ai, chính là Tả Lãnh Thiền, chưởng môn
phái Tung Sơn …


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.