TIẾU NGẠO GIANG HỒ

115. Xuống đường hầm, hào kiệt nghi ngờHắc Bạch Tử nói: -Phong huynh đệ! Ta đi với lão đệ. Đồng huynh! Đồng huynh
dùng cơm trước đi! Chúng ta qua bên một lát rồi trở về ngay.
Hướng Vấn Thiên lắc đầu quầy quậy đáp: -Cuộc tỷ đấu này các vị quyết chí
thủ thắng. Phong huynh đệ của tại hạ tuy kiếm pháp tinh thâm nhưng thiếu
kinh nghiệm lâm địch. Nếu tại hạ không đứng ngoài lược trận thì Phong huynh
đệ có bị thua, tại hạ cũng chẳng can tâm bội phục.
Hắc Bạch Tử nói: -Đồng huynh nói vậy là có dụng ý gì? Chẳng lẽ chúng ta còn
có chuyện man trá được chăng?
Hướng Vấn Thiên đáp: -Bốn vị trang chúa ở Cô Sơn Mai trang đều là bậc hào
kiệt, tại hạ ngưỡng mộ danh vọng từ lâu, mười phần đã tin tưởng rồi, nhưng
Phong huynh đệ lại đi tỷ kiếm với một người nào khác thì thực tình mà nói, tại
hạ không biết một ai ngoài bốn vị trang chúa lại còn cao nhân nào nữa? Xin
hỏi nhị trang chúa, người ấy là ai? Nếu họ cũng là anh hùng hiệp sĩ quang
minh lỗi lạc như bốn vị trang chúa thì tại hạ mới yên lòng được.
Đan Thanh tiên sinh nói: -Võ công cùng danh vọng người này cũng tương tự
như bốn anh em ta không kém.
Hướng Vấn Thiên nói: -Các đồng đạo võ lâm có danh vọng tương đương với
bốn vị trang chúa chỉ đếm ở đầu ngón tay là hết, chắc tại hạ phải biết y.
Ngốc Bút Ông nói: -Tên họ người này không tiện nói với Đồng huynh.
Hướng Vấn Thiên nói: -Nếu vậy tại hạ nhất định phải đứng ngoài theo dõi cuộc
chiến, bằng không thì bãi bỏ cuộc tỷ thí này đi.
Đan Thanh tiên sinh nói: -Sao Đồng huynh lại cố chấp thế? Ta thấy việc Đồng
huynh lâm trường chỉ có hại chứ không có lợi cho Đồng huynh. Người này ẩn
cư đã lâu không thích để người ngoài thấy mặt.
Hướng Vấn Thiên hỏi vặn: -Thế thì Phong huynh đệ sao lại tỷ kiếm với y được?
Hắc Bạch Tử nói: -Cả hai bên đều bịt mặt chỉ để hở đôi mắt, không ai nhìn rõ
mặt ai.
Hướng Vấn Thiên hỏi: -Ba vị trang chúa cũng bịt mặt hay sao?
Hắc Bạch Tử đáp: -Phải rồi! Người này tính khí rất cổ quái! Nếu không thì y
không chịu động thủ.
Hướng Vấn Thiên nói: -Nếu vậy tại hạ cũng che mặt là xong.
Hắc Bạch Tử ngần ngừ một chút rồi nói: -Đồng huynh đã quyết ý đòi tới
trường quan chiến thì đành thế này vậy. Xin Đồng huynh ưng chịu một điều là
thủy chung không được lên tiếng.
Hướng Vấn Thiên nói: -Giả câm giả điếc thì có khó gì?
Hắc Bạch Tử đi trước dẫn đường. Hướng Vấn Thiên và Lệnh Hồ Xung theo
sau. Ngốc Bút Ông và Đan Thanh tiên sinh đi sau rốt.
Lệnh Hồ Xung nhận thấy họ đưa mình theo lối cũ đi về phía nhà đại trang
chúa.
Khi tới trước cửa, Hắc Bạch Tử khẽ gõ ba tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Một
người đầu trùm khăn đen ngồi đó. Cứ trông quần áo cũng đủ biết là Hoàng
Chung Công.
Hắc Bạch Tử tiến lại trước lão ghé tai vào nói nhỏ mấy câu.
Hoàng Chung Công lắc đầu tỏ ra không muốn để Hướng Vấn Thiên tham dự
cuộc đấu.
Hắc Bạch Tử lại nói nhỏ mấy câu nữa, Hoàng Chung Công vẫn lắc đầu quầy
quậy.
Hắc Bạch Tử liền quay ra nói: -Theo ý đại ca ta thì tỷ kiếm là chuyện nhỏ mà
gây hận với vị bằng hữu kia là chuyện lớn. Vậy đành bãi bỏ cuộc đấu kiếm này.
Năm người khom lưng hướng về phía Hoàng Chung Công, thi lễ cáo từ ra khỏi
phòng.
Đan Thanh tiên sinh hậm hực nói: -Đồng huynh! Đồng huynh thiệt kỳ quá!
Chẳng lẽ cả bọn ta kéo ùa vào để uy hiếp một mình Phong lão đệ hay sao? Vì
Đồng huynh đòi đến quan chiến mà cuộc tỷ đấu tuyệt thú phải bãi bỏ khiến
cho mọi người đều cụt hứng.
Ngốc Bút Ông nói: -Nhị ca phải tốn bao nhiêu hơi sức mới được đại ca chấp
thuận thế mà Đồng huynh lại phá tan mất.
Hướng Vấn Thiên cười nói: -Được rồi! được rồi! Vậy tại hạ xin nhượng bộ
không theo dõi cuộc tỷ đấu. Có điều các hạ phải giữ cho thật công bằng,
không nên lừa gạt Phong huynh đệ của tại hạ.
Bọn Hắc Bạch Tử ba người cả mừng đồng thanh hỏi: -Đồng huynh coi anh em
ta là hạng người nào? Có lý đâu chúng ra lại lừa gạt Phong huynh đệ?
Hướng Vấn Thiên cười nói: -Phong lão đệ! Tiểu huynh ra ngoài kỳ thất chờ lão
đệ. Bọn họ úp úp mở mở không hiểu định giở trò gì. Lão đệ cần phải đề cao
cảnh giác gia tâm đề phòng mới được.
Lệnh Hồ Xung cười nói: -Trong Mai trang toàn là những bậc cao sĩ đâu có phải
hạng người trá ngụy mà lo?
Đan Thanh tiên sinh cười nói: -Đúng thế! Phong lão đệ nào phải như Đồng
huynh lấy tâm địa kẻ tiểu nhân đo bụng dạ người quân tử.
Hướng Vấn Thiên đi ra ngoài cửa mấy bước rồi quay lại vẫy tay nói: -Phong lão
đệ! Lão đệ ra đây cho tiểu huynh dặn mấy câu để khỏi mắc lừa người ta.
Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng: -Hướng đại ca thật quá cẩn thận. Mình đây nào phải
đứa con nít lên ba mà để kẻ khác lừa gạt một cách dễ dàng?
Chàng ngó bọn Đan Thanh tiên sinh vừa cười vừa đi về phía Hướng Vấn Thiên
thì khi khi chàng gần tới nơi Hướng Vấn Thiên nắm lấy tay chàng.
Lệnh Hồ Xung thấy trong tay mình có một gói giấy vo tròn. Chàng nắn xem thì
bên trong là một vật rất cứng.
Hướng Vấn Thiên cười hề hề kéo chàng lại gần ghé tai nói nhỏ: -Lão đệ gặp
người kia rồi thì làm ra vẻ thân mật, ngấm ngầm nhét vào tay y gói giấy này.
Cái đó rất quan hệ, lão đệ chớ có sơ suất nghe!
Hắn nói mấy câu này bằng một giọng rất trịnh trọng, song ngoài mặt vẫn tươi
cười. Sau cùng hắn nổi lên một tràng cười khanh khách.
Sự thực câu nói của Hướng Vấn Thiên không có liên quan gì đến bọn Hắc
Bạch Tử, song bọn này lại cho là hắn có ý nói gì mình.
Đan Thanh tiên sinh hỏi: -Có gì đáng cười đâu? Kiếm pháp Phong lão đệ dĩ
nhiên là rất cao minh. Còn kiếm pháp Đồng huynh thế nào bọn ta chưa được
thỉnh giáo.
Hướng Vấn Thiên cười đáp: -Kiếm pháp của tại hạ tầm thường lắm, chẳng có
chi đáng thỉnh giáo cả.
Hắn nói xong khệnh khạng đi luôn.
Đan Thanh tiên sinh cười nói: -Hay lắm! Bây giờ chúng ta lại vào ra mắt đại ca.
Bốn người tiến vào cầm đường của Hoàng Chung Công.
Hoàng Chung Công không ngờ bọn này ra đi còn quay trở lại nên đã bỏ khăn
trùm đầu ra rồi.
Hắc Bạch Tử nói: -Thưa đại ca! Bọn tiểu đệ đã thuyết phục Đồng huynh kia
rồi, y ưng chịu không vào quan chiến nữa.
Hoàng Chung Công nói: -Vậy là hay lắm.
Lão lại lấy khăn đem trùm lên đầu.
Đan Thanh tiên sinh mở rương gỗ lấy ra ba tấm khăn đen đưa cho Lệnh Hồ
Xung một tấm và bảo chàng: -Cái này của các hạ, Phong lão đệ trùm đầu đi.
Lão quay vào nói với Hoàng Chung Công: -Đại ca! Đại ca cho tiểu đệ mượn cái
áo gối.
Lão nói rồi tiến vào nội thất. Một lát lão trở ra, trên đầu đã bịt bằng tấm áo gối
vải xanh. áo gối có khoét hai lỗ thủng tròn để lộ cặp mắt đen láy.
Hoàng Chung Công gật đầu nhìn Hắc Bạch Tử nói: -Nhị đệ! Nhị đệ cầm hai
thanh kiếm gỗ xuống đi!
Hắc Bạch Tử liền mở rương lấy ra hai thanh kiếm gỗ.
Lệnh Hồ Xung tự hỏi: -Sao lão lại bảo cầm kiếm gỗ xuống đi? Chẳng lẽ người
kia ở dưới hầm nào chăng?
Hoàng Chung Công quay ra bảo Lệnh Hồ Xung: -Phong lão đệ! Chúng ta đi
gặp một ông bạn để lão đệ tỷ thí kiếm pháp với y. Cuộc tỷ đấu này bất luận ai
thắng ai bại cũng xin lão đệ đừng tiết lộ với người ngoài một câu nào.
Lệnh Hồ Xung đáp: -Dĩ nhiên là thế. Vãn bối đã nói trước đến Mai trang không
phải để cầu danh, có lý đâu còn khoe trương ra ngoài? Huống chi vãn bối phần
thua nhiều hơn là phần thắng thì còn chi mà nói nữa?
Hoàng Chung Công nói: -Cái đó vị tất. Có điều ta tin lão đệ là người thủ tín,
chắc không tiết lộ ra ngoài. Lão đệ có thấy chuyện gì xin đừng hở ra một lời.
Cả đối với Đồng huynh, lão đệ cũng đừng cho biết, được không?
Lệnh Hồ Xung ngần ngừ đáp: -Cả Đồng huynh cũng không cho biết ư? Vãn bối
e rằng sau cuộc tỷ kiếm y sẽ hỏi căn hỏi vặn, mà mình lại giấu diếm thì không
khỏi lỗi đạo bạn bè.
Hoàng Chung Công nói: -Đồng huynh cũng là tay lão luyện giang hồ. Y biết lão
đệ đã giao ước với lão phu thì một lời hứa của bậc đại trượng phu trọng hơn
ngàn vàng. Chắc y không đến nỗi ép uổng lão đệ, trong tình trạng khó ăn khó
nói.
Lệnh Hồ Xung gật đầu đáp: -Tiền bối nói cũng có lý. Vãn bối xin ưng chịu.
Hoàng Chung Công chắp tay nói: -Đa tạ hậu tình của Phong lão đệ. Nào mời
lão đệ đi!
Lệnh Hồ Xung trở gót toan đi ra. Nhưng Đan Thanh tiên sinh trở vào nội thất
bảo chàng đi vào trong kia.
Lệnh Hồ Xung ngơ ngác tự hỏi: -Sao lại ở trong nội thất?
Nhưng rồi chàng tỉnh ngộ ngay tự trả lời: -À phải rồi! Người tỷ thí kiếm với ta
đây là một phụ nữ. Có khi là phu nhân hoặc cơ thiếp của đại trang chúa không
chừng. Vì vậy mà bọn họ kiên quyết không để Hướng đại ca tới nơi quan
chiến. Họ không để người đàn bà thấy mặt ta cũng không cho ta nhìn mặt đối
phương là vì lẽ nam nữ hữu biệt.
Chàng nghĩ tới đây bao nhiêu mối nghi ngờ tự nhiên được giải thích. Nhưng
chàng sờ đến vật cứng rắn trong lòng bày tay liền nghĩ thầm: -Xem chừng
Hướng đại ca đã biết trước là ta tỷ kiếm với người đàn bà này. Y nóng lòng
muốn gặp mặt người đó không được mới bảo ta đưa thơ cùng tín vật vào. Vậy
trong vụ này tất có chuyện tư tình mờ ám. Hướng đại ca tuy đã cùng ta thành
nghĩa kim lan, nhưng bốn vị trang chúa cũng đãi ta rất hậu. Nếu ta trao vật
này cho bà nào đó há chẳng lỗi đạo với bốn vị trang chúa ư? Bây giờ biết làm
thế nào?
Rồi chàng lại nghĩ: -Hướng đại ca cùng bốn vị trang chúa đều là những bậc già
cả năm sáu chục tuổi rồi. Dĩ nhiên người đàn bà kia cũng chẳng còn trẻ trung
gì nữa. Dù có tình duyên vướng víu thì cũng là chuyện trước xưa. Vậy có đưa
tín vật vào cũng chẳng thương tổn gì đến danh tiết người đàn bà.
Lệnh Hồ Xung vừa đi vừa ngẫm nghĩ bất giác đã theo chân bốn người tiến vào
nội thất.
Trong nội thất kê một cái giường và một cái ghế. Cách trần thiết rất đơn giản.
Trên giường có buông tấm rèm sa rất cũ kỹ đã biến thành màu vàng. Trên ghế
đặt một cây đàn ngắn, đen láy dường như chế bằng sắt.
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ: -Nhất thiết mọi việc biến din này dường như
Hướng đại ca đã sắp đặt từ trước. Hỡi ôi! Mối thâm tình của y là thế! Lẽ nào ta
không giúp y để thỏa mãn chút tâm nguyện?
Nên biết Lệnh Hồ Xung tính tình phóng đãng, trước này chàng chẳng quan
tâm đến những chuyện phòng ngừa danh tiết lễ giáo. Trong lòng chàng vẫn ẩn
hiện hình ảnh cô tiểu sư muội Nhạc Linh San. Cô đi lấy Lâm Bình Chi rồi thì sau
đây mấy chục năm nữa chàng cũng như Hướng Vấn Thiên sẽ tìm trăm phương
nghìn kế để được thấy mặt tiểu sư muội một phen. Nếu không được hội diện
thì cũng tìm cách đưa tín vật năm xưa để tỏ mối tình nồng nhiệt và an ủi nỗi
đau khổ tương tư mấy chục năm trời.
Rồi chàng lại tự nhủ: -Sở dĩ Hướng đại ca thoát ly ma giáo chẳng cần đếm xỉa
đến giáo chủ cùng anh em, trở mặt chắc cũng vì mối tình cũ kỹ này.
Lệnh Hồ Xung còn đang ngẫm nghĩ thì thấy Hoàng Chung Công mở những
tấm ván ghép làm giường lên. Phía dưới là một tấm sắt bản có vòng đồng.
Hoàng Chung Công nắm lấy vòng đồng kéo mạnh một cái. Tấm thiết bản rộng
tới ba thước dài năm thước mà lão nhấc bổng lên được ngay. Phía dưới lộ ra
một cửa động vuông vắn dài rộng.
Hoàng Chung Công đặt tấm thiết bản dầy đến nửa thước, cực kỳ trầm trọng
xuống mặt đất rồi nói: -Chỗ ở người này rất cổ quái! Mời Phong lão đệ theo lão
phu vào đây!
Dứt lời lão nhảy xuống, Lệnh Hồ Xung liền nhảy theo thì thấy dưới hầm có một
ngọn đèn dầu đặt trên mặt tường chiếu ra ánh sáng vàng lợt. Chỗ chàng đứng
là một đường hầm. Chàng theo Hoàng Chung Công tiến về phía trước.
Bọn Hắc Bạch Tử ba người lần lượt nhảy xuống. Đi chừng được hai trượng thì
hết đường. Hoàng Chung Công lấy trong bọc ra một chùm chìa khóa cắm vào
lỗ khóa xoay đi mấy vòng. Một tràng lách cách nổi lên. Cánh cửa đá từ từ mở
ra.
Lệnh Hồ Xung thấy cánh cửa này tương tự như một phiến đá núi lớn, ít ra dầy
tới hơn hai thước thì trong lòng rất lấy làm kinh dị. Chàng liền có ý đồng tình
với Hướng Vấn Thiên, bụng bảo dạ: -Bọn họ giam người đàn bà xuống dưới
hầm thì dĩ nhiên là họ cưỡng bách cầm tù trái với tâm nguyện của người ta.
Bốn vị trang chúa tựa hồ đều là hào kiệt nghĩa sĩ mà sao lại có hành động đê
hèn này?
Chàng theo Hoàng Chung Công đi vào phía trong cửa đá. Từ chỗ này đường đi
dốc xuống chừng mấy chục trượng lại tới trước một khuôn cửa nữa.
Hoàng Chung Công lại lấy chìa khóa ra mở. Lần này là một tấm cửa sắt rất
dày. Địa thế phía trong cửa sắt vẫn đi xuống thấp, e rằng đã vào sâu lòng đất
đến dư trăm trượng.
Đường địa đạo vòng qua mấy khúc quanh rồi trước mặt lại hiện ra một tầng
cửa thứ ba.
Lệnh Hồ Xung cười thầm nghĩ bụng: -Mình cứ tưởng bốn vị trang chúa là
những cao nhân dị sĩ về cầm, kỳ, thi, họa ngờ đâu họ lại bố trí địa lao để giam
người ta vào chỗ âm u không có bóng mặt trời.
Ban đầu chàng không để ý đề phòng nhưng từ lúc này lòng chàng không khỏi
hồi hộp, tự hỏi: -Bọn họ tỷ kiếm với ta không thắng được, hay là họ dẫn ta vào
đây để cầm tù? Trong địa lao đã bố trí cơ quan môn hộ trùng điệp thì có mọc
cánh cũng không đường bay thoát.
Tuy chàng ngấm ngầm kinh hãi đề phòng, nhưng Hoàng Chung Công đi trước,
phía sau bọn Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh tiên sinh mà trong tay
chàng lại không có binh khí thì dù biết rõ đối phương có lòng bất thiện cũng
chẳng làm thế nào được?
Tầng cửa thứ ba có bốn lần ghép lại. Sau lần cửa sắt là lần cửa gỗ dồi bông có
đóng đinh rất dày. Sau lần cửa gỗ lại đến lần cửa sắt và cuối cùng lại là ván
ghép nhồi bông đóng đinh rất kỹ.
Lệnh Hồ Xung tự hỏi: -Tại sao trong hai lần cửa gỗ lại còn đóng thêm ván gỗ
nhồi bông làm chi?
Rồi chàng tự trả lời: -Phải rồi! Chắc người bị cầm tù nội công ghê gớm lắm,
nên họ đệm những lớp ván ghép mềm mại để cho chưởng lực bị hút vào đó
phòng khi bà ta phá cửa sắt.
Sau lần cửa này lại đi mấy chục trượng nữa, nhưng không thấy cửa ngõ chi
hết. Quãng đường này xa xa mới đặt một ngọn đèn dầu. Chỗ nào đèn tắt
đường hầm lại tối đen như mực, phải lần mò mà đi chừng hơn mười trượng
mới lại thấy ánh đèn.
Lệnh Hồ Xung đi trong đường hầm cảm thấy hô hấp nặng nề khó khăn. Trên
vách cũng như dưới chân, chỗ nào cũng ẩm ướt.
Đột nhiên chàng nhớ ra điều gì, bỗng la thầm: -Trời ơi! Mai trang ở cạnh tây
hồ mà ta đi đã xa như vậy e rằng vào tới trung tâm đáy hồ rồi. Một người bị
cầm tù ở đáy hồ thì dĩ nhiên chẳng còn cách nào thoát ra được. Người ngoài
có muốn vào giải cứu cũng chẳng thể thành công, vì hễ đục tường vách là
nước hồ ùa vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.